ข่าววิจัย     
ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
ประกาศรับสมัคร Grand Challenge Canada: Star in Global Health Round7
จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและ/หรือ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557
รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) : ระดับปริญญาโท
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา โครงการ Mahidol Medical Scholars Program
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก เพื่อขอรับทุนการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีน
ประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โครงการทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะจากต่างประเทศ
ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ขอเชิญยื่นข้อมเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management พ.ศ. ๒๕๕๖
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 19 20 21 22 23 24 25 26  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]