ข่าววิจัย     
รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2558
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยชีวสารสนเทศ และพันธุศาสตร์สถิติ (ระดับปริญญาโท)
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยชีวสถิติ และพันธุศาสตร์สถิติ (ระดับปริญญาโท)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครผู้เข้าคัดเลือกหรือเสนอชื่อ เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Research Awards
ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"
ขอเชิญเข้าชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx 2014"
เอกสารคำแนะนำสำหรับการจัดเตรียมการนำเสนอผลงาน วิจัย Research Presentation ในงานประชุมวิชาการ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2014
กรอบการวิจัย แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย ของ " โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ " กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย และกลุ่มเรื่องข้าว ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
เปิดรับสมัคร "ทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2557"
ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งหัวข้อสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการ Research Links ปีที่ 2
แนวทางการยื่นเสนอขอทุนอุดหนุนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS )
ข้อสรุปความร่วมมือระหว่าง Middieton Foundation for Ethical Studies ( MFES)
การสมัครขอรับทุนและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนการนำเข้าหรือลดภาระราบจ่ายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบบรม ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การดูแลและเทคนิคปฎิบัติกับสัตว์ทดลอง"
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 18 19 20 21 22 23 24 25 26  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]