ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "National Strategic Diseases of Thailand"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย อุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 2 (เพิ่มเติม)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย จากแหล่งทุน "Wellcome Trust-MRC Newton Fund Collaboration"
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "Grand Challenges Explorations Round 15"
ประกาศเรื่อง การขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง "ความมั่นคงด้านอาหาร : การจัดการระบบการผลิตทางเกษตรภายใต้ความเสี่ยงต่อสภาวะแห้งแล้งและความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรเกษตรเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานานาติ เพื่อสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์” รุ่นที่1
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง ดีไอโอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Professional Development Program
ประกาศรับสมัครทุนอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้โปรแกรม "Professiomal development programme for mid-career researchers"
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง "ความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย อุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากศูนย์วิจัยด้านโรคอุบัติใหม่และโรคที่ไม่ได้รับการรักษา
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]