ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 3-5
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง "Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research (GCP Training)" ครั้งที่ 2/2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประชุม ประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย แบบกำหนดหัวข้อเรื่อง "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์และประวัติศาสตร์"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ภายใต้โปรแกรม "On-the-Job Research Capacity Buildind for Food Security and Environmental Conservation in Developing Countries"
เปิดรับสมัครทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2559 (FY2016)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
เปิดรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ2/2558) และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2558
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]