ข่าววิจัย     
เปิดรับสมัครทุน โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ (National Clinical Research Center)
ประกาศ หลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับสากล ประจำปี พ.ศ. 2561
เปิดรับสมัครทุน โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2561
เปิดรับสมัครทุน โครงการสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2561
ประกาศ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ แนวปฎิบัติการรับเอกสารแจ้งการอนุมัติและโอนเงินเพื่อดำเนินการบันทึกรับเงินอุดหนุนวิจัย
เปิดรับสมัครทุน โครงการฟุลไบรท์ (Fulbright) โดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา
ประกาศ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี 2562 จากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครทุน โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases
เปิดรับสมัครทุน โครงการ "Stars in Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health" โดยแหล่งทุน Grand Challenges Canada
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Research Awards และ 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovation
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 16
เปิดรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รอบที่ 2/2560 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปิดรับสมัครทุน โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NCRT-JSPS) ประจำปี 2561
เปิดรับสมัครทุน สำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติหลังปริญญาเอกประจำปี 2560 (Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) โดย The Nation Research Foundation of Korea (NRF)
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]