| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 531 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 105
Export Excel :
521. Zheng Y.-M., Fuchs C., Srisawas P., Faessler A., Yan Y.-P., Kobdaj C., Xing Y.-Z.
Sigma meson production in nuclear reactions .
Communications in Theoretical Physics.  2008.  50  (3): 725-728.
Journal Name : Communications in Theoretical Physics
Source : Scopus
522. Zolotarevsky, E; Al Mohajer, M; Kwon, RS; Gelrud, A; Pausawasdi, N; Schmulewitz, N; Elta, GH; Anderson, MA.
DNA mutational analysis versus cytology with and without fluid CEA level in the diagnosis of mucinous cystic lesions of the pancreas: A multicenter study.
GASTROENTEROLOGY.  2008.  134  (4): A56-A57.
Journal Name : GASTROENTEROLOGY
Source : ISI
523. ดิฐพงศ์ เจริญวิวัฒกุล, ปิยะภัทร เดชพระธรรม.
ต้นทุนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยใน.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2008.  18  (3): 85-89.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
524. ธนยศ สุมาลย์โรจน์, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ.
ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ LPI ในกลุ่มพื้นที่เขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม .
วารสารจิตวิทยาคลินิก.  2008.  39  (1): 13-23.
Department : Psychiatry
Journal Name : วารสารจิตวิทยาคลินิก
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
525. ผศ.นพ.พนม เกตุมาน.
ความแม่นตรงของแบบสอบถามคัดกรอง CRIES-8 จากการศึกษาโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลัง ภยันตราย (PTSD) ในนักเรียน 23 เดือนหลังธรณีพิบัติภัย. .
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  2008.  52  (2): 177-186.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  / IF = 0.284
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th