ติดต่อ Call Center ฝ่ายวิจัย ได้ที่ 02-4192680
 


SiMR
Introduction & viewer.


Innovation    Introduction & viewer.

SiMRN
Introduction & viewer.
 

» โครงการ"พัฒนาอาจารย์งานวิจัยด้านคลินิก"
» การเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย หรือกลุ่มวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
» คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
» การจัดทำแผนปฏิบัติการตามพันธกิจภาควิชาปี 60-64 (ระดับภาควิชา)
» การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
» Journal Impact Factor (Thomson Reuters)
» Thai-Journal Citation Index (TCI)
» SCImago Journal & Country Rank
» MedResNet-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
» ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
» วิธีสืบค้นข้อมูล Impact Factor และ Median Impact Factor ของวารสาร
» วิธีดูค่า Impact Factor,Journal Quartile,H-index,SHIP
» วิธีการหาบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus เพื่อบันทึกในระบบ CHEQA 2557
» ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลวารสารอิเล็คทรอนิคที่พึงระวังได้ที่ " http://scholarlyoa.com"
 
 
เปิดรับสมัครทุน โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases 
เปิดรับสมัครทุน โครงการ "Stars in Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health" โดยแหล่งทุน Grand Challenges Canada
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 16
เปิดรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รอบที่ 2/2560 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เปิดรับสมัครทุน โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NCRT-JSPS) ประจำปี 2561
ข่าวสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยภาควิชา ครั้งที่ 3/2559 คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล (วันที่ 06/10/2559) 
เอกสารประกอบการอบรมฏิบัติการการปรับขั้นตอนการบริหารเงินอุดหนุนวิจัย (วันที่ 28/09/2559) 
วิดีทัศน์ แนวความคิดเกี่ยวกับ INNOVATION  
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยภาควิชา ครั้งที่ 1/2559 คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล(วันที่ 16/01/2559) 
วิดีทัศน์แนะนำผลิตภัณฑ์จากร้านฉลาดคิด ที่เกิดจากงานวิจัยภายในคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล 
เอกสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
 
      ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ 
      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงาน .... รายละเอียด

      การเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
      เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 4 Wing A สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เพื่อการ.... รายละเอียด 

      Dr. Marcel Curlin จาก Oregon Health and Science University (OHSU) เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
      เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 Dr. Marcel Curlin จาก Oregon Health and Science University (OHSU) ได้มาเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัย ที่มุ่งเน้นด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยโรคติดเชื้อ ที่มีการ.... รายละเอียด

      คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าดูงานที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการจัดการ การเลี้ยงและดูแลสัตว์ฟันแทะ เพื่อมา.... รายละเอียด

 ประชุมงานวิจัยทั้งหมด >>
    อ.ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า
    ขอแสดงความยินดีกับ  อ.ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า ที่ผลงานวิจัยได้รับความสนใจจากสำนักข่าวและนิตรสารชั้นนำของต่างประเทศ ...

    The Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017
    ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Times Higher Education ได้ ...

    ภญ.ดร.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์
    ภญ.ดร.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของ ศิริราช (SiSCR) สังกัดงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำาปี 2559 จากผลงานวิจัยหัวข้อ ...

    รางวัล โครงการ Talent Mobility ดีเด่น
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล ที่ได้รับ

รางวัล โครงการ Talent Mobility ดีเด่น

ในงาน Talent Mobility Fair 2016 ...

 รางวัลฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
Menuscript Statistics Research Access Research of the months Research Honors Consults
SINEXT Complaint SIRB Si Register Research SiCRC SiCRF Booking Online
    - TCTR
    - Clinical Trials.gov
    - Training
       
Clinical Registry Statistics Research        
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th