ติดต่อ Call Center งานวิจัย ได้ที่ 02-4192680
 


SiMR
Introduction & viewer.


Innovation    Introduction & viewer.

SiMRN
Introduction & viewer.
 

» คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
» การจัดทำแผนปฏิบัติการตามพันธกิจภาควิชาปี 60-64 (ระดับภาควิชา)
» การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
» Journal Impact Factor (Thomson Reuters)
» Thai-Journal Citation Index (TCI)
» SCImago Journal & Country Rank
» MedResNet-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
» ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
» วิธีสืบค้นข้อมูล Impact Factor และ Median Impact Factor ของวารสาร
» วิธีดูค่า Impact Factor,Journal Quartile,H-index,SHIP
» วิธีการหาบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus เพื่อบันทึกในระบบ CHEQA 2557
» ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลวารสารอิเล็คทรอนิคที่พึงระวังได้ที่ " http://scholarlyoa.com"
 
 
เปิดรับสมัครทุน โครงการ Promoting Innovation with Investment 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
เปิดรับสมัครทุน "จอมจักร จันทรสกุล" สำหรับผู้ที่สนใจการทำวิจัยด้านโภชนบำบัดทางคลินิก
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists)
ประกาศ แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าววิจัยทั้งหมด >>
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยภาควิชา ครั้งที่ 3/2559 คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล (วันที่ 06/10/2559) 
เอกสารประกอบการอบรมฏิบัติการการปรับขั้นตอนการบริหารเงินอุดหนุนวิจัย (วันที่ 28/09/2559) 
วิดีทัศน์ แนวความคิดเกี่ยวกับ INNOVATION  
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยภาควิชา ครั้งที่ 1/2559 คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล(วันที่ 16/01/2559) 
วิดีทัศน์แนะนำผลิตภัณฑ์จากร้านฉลาดคิด ที่เกิดจากงานวิจัยภายในคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล 
เอกสารงานวิจัยทั้งหมด >>
 
 
      โครงการ Pre- Exchange Training  
      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ทางงานวิจัยได้มีการจัดกิจกรรม โครงการ Pre- Exchange Training ให้กับนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอื่นๆที่จะไป. . .

      Visiting of Dr. David Lewinsohn from Oregon Health and Science University (OHSU)  
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยกับสถาบัน Oregon Health and Science University (OHSU) โดย Dr. David Lewinsohn จาก Oregon Health Sciences University (OHSU). . .

      Visiting of Dr. Marcel Curlin, Dr.Bill Messer and Dr. Sara Schwanke Khilji from Oregon Health and Science University (OHSU)
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยกับสถาบัน Oregon Health and Science University (OHSU) โดยเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา การสร้างโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยต่างประเทศ และ. . .

      ต้อนรับ President Joe Robertson และคณะ จาก Oregon Health and Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
      เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือ กับ President Joe Robertson และคณะ จาก. . .

 ประชุมงานวิจัยทั้งหมด >>
    The Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017
    ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Times Higher Education ได้ ...

    ภญ.ดร.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์
    ภญ.ดร.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของ ศิริราช (SiSCR) สังกัดงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำาปี 2559 จากผลงานวิจัยหัวข้อ ...

    รางวัล โครงการ Talent Mobility ดีเด่น
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล ที่ได้รับ

รางวัล โครงการ Talent Mobility ดีเด่น

ในงาน Talent Mobility Fair 2016 ...

    การออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2559
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.นพ.ตรีภพ  เลิศบรรณพงศ์ และ ทพญ.วรรณดี  พลานุภาพ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2559 ...

 รางวัลงานวิจัยทั้งหมด >>
 
Menuscript Statistics Research Access Research of the months Research Honors Consults
SINEXT Complaint SIRB Si Register Research SiCRC SiCRF Booking Online
    - TCTR
    - Clinical Trials.gov
    - Training
       
Clinical Registry Statistics Research        
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th