คลังเก็บเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายสำหรับการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Siriraj Tissue and Bio-fluid Repository for Research)

ที่ตั้งชั่วคราว ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1 ติดต่อ 02-419-8261, 8261
สถานที่ถาวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
หัวหน้าโครงการ ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
เจ้าหน้าที่
 
นายสุธี อุดมโชติพฤทธิ์   นางสาวอัมพร รุ่งเรืองกิจกุล
               การวิจัยและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการป้องกันโรคต้องใช้เวลานานกว่าจะได้วิธีการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการป้องกันโรค ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การวิจัยและพัฒนาดังกล่าวใช้ระยะเวลานาน คือต้องรวบรวมเนื้อเยื่อและ Bio-fluid จากผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สนใจเพื่อนำมาทดสอบกับวิธีการที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาก่อนที่จะนำไปทดสอบกับมนุษย์ (การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1, 2 และ 3) นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรค การรักษาโรคและการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพเฉพาะถิ่นในประเทศที่กำลังพัฒนาก็ยังไม่เป็นที่สนใจของบริษัทชั้นนำ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
               การที่ศิริราชมีผู้มารับบริการจำนวนมาก ผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นโรคที่หลากหลาย และมีเนื้อเยื่อจากการผ่าตัด และ Bio-Fluid ที่เหลือจากการบริการจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีที่ศิริราชจะเก็บเนื้อเยื่อที่เหลือจากการผ่าตัด และ Bio-Fluid ที่เหลือจากการบริการอย่างเป็นระบบที่มีเป้าหมายชัดเจนด้วยความสมัครใจจากผู้ป่วย ร่วมกับการเก็บข้อมูลทางคลินิกสำหรับนำมาใช้ในการวิจัยในอนาคต คลังเก็บเนื่อเยื่อเหล่านี้มีอยู่ทั้งสถาบันวิชาการ
               แม้ว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เก็บเนื้อเยื่อและ Bio-fluid จากผู้ป่วยบ้างแล้วทั้งการเก็บในระบบการบริการ และโครงการวิจัย แต่ระบบการเก็บดังกล่าวอาจไม่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เป้าหมายของการเก็บอาจไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย วิธีการเก็บอาจไม่เหมาะสม และปริมาณที่เก็บอาจไม่เพียงพอ นอกจากนี้การนำเนื้อเยื่อ และ Bio-fluid จากผู้ป่วยที่เก็บในระบบการบริการมาใช้ในการวิจัยในภายหลังอาจมีปัญหาด้านจริยธรรมเนื่องจากไม่ได้ขอความสมัครใจจากผู้ป่วยไว้ก่อน
วัตถุประสงค์ของคลังเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายสำหรับการวิจัย
               1. เพื่อสร้างคลังเก็บเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ศิริราชอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีเป้าหมาย อย่างมีจริยธรรม สำหรับนำไปใช้วิจัยในอนาคตในโครงการวิจัยด้านที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องการเป็นเลิศ ได้แก่
                              • Emerging & Re-emerging & Endemic Infections
                              • Stem Cell
                              • Cancer
                              • Thalassemia
                              • Medical Proteomics
                              • Allergy and Immunology
                              • Metabolic Diseases
                              • Neuro-Cardiovascular Diseases
                              • Health Promotion
                              • Thai Traditional Medicine
                              • Mental Health and Disorders
                              • Health Services Research
               2. เพื่อรับฝากเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายของอาสาสมัครที่อยู่ในโครงการวิจัยที่คณะกรรมการคลังเนื้อเยื่อฯ
               ในการเข้าร่วมโครงการของอาสาสมัครต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และอาสาสมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นกัน ข้อมูลของอาสาสมัครจะถูกเก็บเป็นความลับ เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารคลังเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายเพื่อการวิจัย
         คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ปรึกษา
         รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ที่ปรึกษา
         รองคณบดีฝ่ายสินทรัพย์และระบบสนับสนุน ที่ปรึกษา
         รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประธานกรรมการ
         หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รองประธานกรรมการ
         หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก กรรมการ
         หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด กรรมการ
         หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ กรรมการ
         หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา กรรมการ
         หัวหน้าศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพ กรรมการ
         หัวหน้าสถานวิทยามะเร็ง กรรมการ
         หัวหน้าสถานส่งเสริมการวิจัย กรรมการ
         ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรรมการ
         ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
         แพทย์หญิงรติกร แซ่จ้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
         บุคลากรฝ่ายวิจัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คลังเก็บเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายสำหรับการวิจัย สังกัดสำนักงาน รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-419-8261 หรือ Email: sivth@mahidol.ac.th
Download แบบฟอร์ม
               • แนวทางการขอรับบริการคลังเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายสำหรับการวิจัย (MS WORD และ PDF)
               • แบบฟอร์ม นย. 08 การขอเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายจากคลังเนื้อเยื่อฯ ไปใช้วิจัย
               • แบบฟอร์ม นย. 09/1 การฝากเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายสำหรับการวิจัยกับคลังเนื้อเยื่อฯ (สำหรับตัวอย่างของโครงการวิจัยที่ได้รับความยินยอมจากอาสาสมัครให้เก็บ)
               • แบบฟอร์ม นย. 09/2 การฝากเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายกับคลังเนื้อเยื่อฯ (สำหรับตัวอย่างที่ไม่อยู่ในโครงการวิจัย)
               • แบบฟอร์ม นย. 10 การขอรับบริการจากคลังเนื้อเยื่อฯ ในการเก็บเนื้อเยื่อ/สารน้ำจากร่างกายเพื่อการวิจัย