ติดต่อ Call Center ฝ่ายวิจัย ได้ที่ 02-4192680
 
 

» การเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย หรือกลุ่มวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
» คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
» การจัดทำแผนปฏิบัติการตามพันธกิจภาควิชาปี 60-64 (ระดับภาควิชา)
» การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
» JOURNALS WHITE LIST   
» Journal Impact Factor (Thomson Reuters)
» Thai-Journal Citation Index (TCI)
» SCImago Journal & Country Rank
» MedResNet-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
» ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
» วิธีสืบค้นข้อมูล Impact Factor และ Median Impact Factor ของวารสาร
» วิธีดูค่า Impact Factor,Journal Quartile,H-index,SHIP
» วิธีการหาบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus เพื่อบันทึกในระบบ CHEQA 2557
» ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลวารสารอิเล็คทรอนิคที่พึงระวังได้ที่ " http://scholarlyoa.com"
 
 
เปิดรับสมัครทุน โครงการวิจัย เรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เปิดรับสมัครทุน "The Bernd Rode Award" โดยโครงการความร่วมมือ ASEA-UNINET
เปิดรับสมัครทุน โครงการ "Ocean, Marine biodiversity and conflict prevention" เพื่อส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral) โดยแหล่งทุน AXA Research Fund
เปิดรับสมัครทุน โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ (National Clinical Research Center)
ประกาศ หลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับสากล ประจำปี พ.ศ. 2561
ข่าวสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
เอกสารประกอบการประชุม "แหล่งทุนวิจัยภายนอก" (วันที่ 18/07/2561) 
เอกสารประกอบการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารทุนวิจัยระบบใหม่" ครั้งที่ 2 (วันที่ 03/05/2561)
เอกสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
 
      ประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
      เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล และคณาจารย์ ประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (ที่ปรึกษาด้านหลักประกันสังคม) และ คุณยศ วัชระคุปต์ (นักวิจัยอาวุโส) เรื่อง...

      การลงนามโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 3
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล และ ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์นาโนวินิจฉัยพร้อมรักษา (Center of Research Excellence in Theranostic Nanomedicine) ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธีลงนาม ...

 ประชุมงานวิจัยทั้งหมด >>
    รางวัล the 2018 L’Oréal Thailand ‘For Women in Science’
    ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ จากศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านสเต็มเซลล์ของศิริราช (SIRIRAJ CENTER OF EXCELLENCE FOR STEM CELL RESEARCH ) สังกัดฝ่ายวิจัย ...

    รางวัลชนะเลิศ นิวตัน (Newton Prize) ประจำปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และ ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัล ...

    รางวัล Innovative Teaching Award ปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ และ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ นักศึกษาแพทย์ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที นักศึกษาแพทย์ปุญญภัทร มาประโพธิ์ นักศึกษาแพทย์นิพิฐ เจริญงาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รางวัล ...

 รางวัลฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
Menuscript Statistics Research Asset Research of the months Research Honors Consults
SINEXT Complaint SIRB Si Register Research SiCRC SiCRF Booking Online
    - TCTR
    - Clinical Trials.gov
    - Training
     
Clinical Registry Statistics Research SiMPC      
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th