ติดต่อ Call Center ฝ่ายวิจัย ได้ที่ 02-4192680
 

SiMR
Introduction & viewer.


Innovation    Introduction & viewer.

SiMRN
Introduction & viewer.
 

» การเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย หรือกลุ่มวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
» คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
» การจัดทำแผนปฏิบัติการตามพันธกิจภาควิชาปี 60-64 (ระดับภาควิชา)
» การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
» Journal Impact Factor (Thomson Reuters)
» Thai-Journal Citation Index (TCI)
» SCImago Journal & Country Rank
» MedResNet-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
» ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
» วิธีสืบค้นข้อมูล Impact Factor และ Median Impact Factor ของวารสาร
» วิธีดูค่า Impact Factor,Journal Quartile,H-index,SHIP
» วิธีการหาบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus เพื่อบันทึกในระบบ CHEQA 2557
» ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลวารสารอิเล็คทรอนิคที่พึงระวังได้ที่ " http://scholarlyoa.com"
 
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประกาศ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ แนวปฎิบัติการรับเอกสารแจ้งการอนุมัติและโอนเงินเพื่อดำเนินการบันทึกรับเงินอุดหนุนวิจัย
ประกาศ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี 2562 จากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย และทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน พ.ศ.2560
ข่าวสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
เอกสารประกอบโครงการ "พัฒนาอาจารย์งานวิจัยด้านคลินิก" Essential elements in research methodology (Module3) (วันที่ 02/10/2560 - 04/10/2560) 
เอกสารประกอบโครงการ "พัฒนาอาจารย์งานวิจัยด้านคลินิก" Essential elements in research methodology (Module2) (วันที่ 04/09/2560 - 06/09/2560) 
เอกสารประกอบ "การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562" (วันที่ 07/09/2560) 
เอกสารประกอบโครงการ "พัฒนาอาจารย์งานวิจัยด้านคลินิก" Essential elements in research methodology (Module1) (วันที่ 04/08/2560) 
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยภาควิชา ครั้งที่ 3/2559 คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล (วันที่ 06/10/2559) 
เอกสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
 
     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บ.เมดโทรนิค(ปทท)พัฒนาการบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน  
      เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คุณรานีวรรณ รามศิริ Country Director, บริษัท เมดโทรนิค(ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประเสริฐ เอื้อวรากุล.... รายละเอียด

      การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน).... รายละเอียด

      ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้ 
      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงาน .... รายละเอียด

      การเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
      เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 4 Wing A สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เพื่อการ.... รายละเอียด 

 ประชุมงานวิจัยทั้งหมด >>
    รางวัลชนะเลิศ นิวตัน (Newton Prize) ประจำปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และ ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัล ...

    รางวัล Innovative Teaching Award ปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ และ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ นักศึกษาแพทย์ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที นักศึกษาแพทย์ปุญญภัทร มาประโพธิ์ นักศึกษาแพทย์นิพิฐ เจริญงาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รางวัล ...

    รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
    ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร ที่ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (Ajinomoto Young Researcher Award 2017) จากสมาคม ...

    ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์ ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานโครงการ ...

    อ.ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า
    ขอแสดงความยินดีกับ  อ.ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า ที่ผลงานวิจัยได้รับความสนใจจากสำนักข่าวและนิตรสารชั้นนำของต่างประเทศ ...

 รางวัลฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
Menuscript Statistics Research Asset Research of the months Research Honors Consults
SINEXT Complaint SIRB Si Register Research SiCRC SiCRF Booking Online
    - TCTR
    - Clinical Trials.gov
    - Training
     
Clinical Registry Statistics Research SiMPC      
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th