ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

ซื้อ Liquid Nitrogen จำนวน 183,940 ลิตร