ประกาศร่างขอบเขตของงาน

จ้างบำรุงรักษา Cooling Tower จำนวน 16 ชุด