ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ซื้อรถยนต์โดยสาร ๒ แถว จำนวน ๒ คัน