ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน