ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ

ซื้อยา จำนวน 10 รายการ

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ