ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน

จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน

ซื้อหลอดไฟ จำนวน 10 หลอด

จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง

ซื้อยา จำนวน 3 รายการ