ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง