ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 4 คัน

จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน

จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน