ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ

ซื้อเก้าอี้สํานักงาน

ผลซื้อตู้ดูดความชื้น จำนวน 2 ตู้

ผลซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ

ซื้อเก้าอี้นั่งบุนวมจำนวน 100 ตัว

ซื้อเสื้อพยุงหลังจำนวน 20 ตัว