ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างค่าบริการซ่อมอะไหล่สำหรับหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงยี่ห้อ Laerdal จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 480,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2561

ซื้อสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 59 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 986,297.56 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2561

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 8,001,888.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2561

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 598,665.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2561

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 2 รายการ

ซื้อยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อข้าวสาร งวดที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 23  กุมภาพันธ์  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 5  มีนาคม  2561

จ้างเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 22  กุมภาพันธ์  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 2  มีนาคม  2561

ซื้อเครื่องปิดแผ่นแก้วบนแผ่นสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  กุมภาพันธ์  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  กุมภาพันธ์  2561

ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 14  กุมภาพันธ์  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 5  มีนาคม  2561

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อยา จำนวน 2 รายการ

ซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง