ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ำยาสารเคมีตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าคลัง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,185,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2561

ซื้อน้ำยาสารเคมี ชุดตรวจ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,480,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2561

ซื้อน้ำยาสารเคมี ชุดตรวจ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,480,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2561

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าคลัง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,210,100.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2561

ซื้อยา จำนวน 5 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 14,350,840.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กันยายน  2561

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 2 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 2 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อถุงพลาสติกสำหรับบรรจุยา จำนวน 20 รายการ ( 2 หมวด)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 24  กันยายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 8  ตุลาคม  2561

ซื้อเครื่องช่วย

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  กันยายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 27  กันยายน  2561

ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 12  กันยายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 19  กันยายน  2561

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 17  กันยายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 24  กันยายน  2561

ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 17  กันยายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 24  กันยายน  2561

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 334 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  กันยายน  2561

ประมูลขาย รถยนต์นั่งเก๋ง ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ : 14  สิงหาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 282 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  มิถุนายน  2561

เครื่องจำลองการรักษา จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 9  พฤษภาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 190 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  พฤษภาคม  2561

ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน ๑ ระบบ

วันที่ประกาศ : 21  กันยายน  2561

จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 1,200 เล่ม

วันที่ประกาศ : 20  กันยายน  2561

จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม

วันที่ประกาศ : 20  กันยายน  2561

จ้างปรับปรุงเครื่องกวาดตะกอนบ่อที่ 2 จำนวน 1 งาน

วันที่ประกาศ : 29  สิงหาคม  2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนสิงหาคม  2561

เดือนกรกฎาคม  2561

เดือนมิถุนายน  2561

เดือนพฤษภาคม  2561

เดือนเมษายน  2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี