ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ UpToDate จำนวน 1 ฐาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,620,491.20 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม  2562

จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจผ่าตัดทางช่องท้องระบบวีดีทัศน์ฯ จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 612,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม  2562

จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมเเซมพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,572,521.82 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม  2562

น้ำยาสารเคมีทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและอณูพันธุศาสตร์

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,053,309.40 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม  2562

ซื้อสายสวนหลอดเลือดเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่จำนวน 42 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 17,028,790.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม  2562

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 20 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบรุกล้ำ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 16  มกราคม  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 23  มกราคม  2562

ซื้อเครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง จำนวน 1 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 14  มกราคม  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 21  มกราคม  2562

ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๓ รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 11  มกราคม  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 18  มกราคม  2562

จ้างบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๑ งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  มกราคม  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  มกราคม  2562

จ้างก่อสร้างปรับปรุงหออภิบาลมนตรี ตู้จินดา(PICU) และหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก ๒ (RCU) ตึกเจ้าฟ้าฯชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 4  มกราคม  2562  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  กุมภาพันธ์  2562

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อยาจำนวน 17 รายการ

ซื้อยา จำนวน 16 รายการ

ซื้อยา จำนวน 17 รายการ

ซื้อยา จำนวน 23 รายการ

ซื้อยา จำนวน 7 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 579 รายการ

วันที่ประกาศ : 19  ธันวาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 334 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  กันยายน  2561

ประมูลขาย รถยนต์นั่งเก๋ง ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ : 14  สิงหาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 282 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  มิถุนายน  2561

เครื่องจำลองการรักษา จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 9  พฤษภาคม  2561

ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

วัสดุอุปกรณ์คงทนสำหรับงานคลินิก จำนวน 14 รายการ

วันที่ประกาศ : 16  มกราคม  2562

น้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  มกราคม  2562

น้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  มกราคม  2562

วัสดุทางการแพทย์เข้าคลัง จำนวน 1 รายการ

วันที่ประกาศ : 28  ธันวาคม  2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2562

2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนตุลาคม  2561

เดือนกันยายน  2561

เดือนสิงหาคม  2561

เดือนกรกฎาคม  2561

เดือนมิถุนายน  2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี