ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างบริการตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน 220 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,852,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2561

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,618,492.70 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2561

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,627,791.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2561

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 36 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 9,371,022.55 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2561

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,694,387.80 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2561

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงห้องประชุมพิณพากย์ ครั้งที่ 2

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 22  มิถุนายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 10  กรกฎาคม  2561

ซื้อชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอก 5 ชุด เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง 3 ชุด จำนวน 2 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  มิถุนายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 5  กรกฎาคม  2561

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่ต่ำกว่า 7,000 แอนซิลูเมนส์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  มิถุนายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 27  มิถุนายน  2561

ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง ขนาด 3 เทสลา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  มิถุนายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 18  กรกฎาคม  2561

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อยาจำนวน 1 รายการ

จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ