ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,396,800.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน  2561

ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม Acrysof MA60AC จำนวน 300 ชิ้น, Acrysof toric SN6AT3-T9 จำนวน 180 ชิ้น, Acrysof Restor (SN6AD1) จำนวน 120 ชิ้น, Acrysof SND1 (T2-T5) จำนวน 30 ชิ่น รวม 4 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4,942,236.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน  2561

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 26,900,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน  2561

จ้างบำรุงรักษาและควบคุมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตึกสยามินทร์และตึกงานบริการผ้า จำนวน 4 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 563,333.30 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน  2561

ซื้อชุดน้ำยาทดสอบ Blood gas,ionized calcium,co-oximetry จำนวน 5 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 24,072,770.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน  2561

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

จ้างบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ (2หมวด)

ประกาศราคากลาง

ซื้อแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี

ซื้อแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 21 รายการ (4หมวด) ปีงบประมาณ 2562

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  ตุลาคม  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 13  พฤศจิกายน  2561

ซื้อยา จำนวน 3 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 14  พฤศจิกายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 14  พฤศจิกายน  2561

ซื้อยา จำนวน 3 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 14  พฤศจิกายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 14  พฤศจิกายน  2561

ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดรับภาพชนิดไร้สาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 14  พฤศจิกายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 28  พฤศจิกายน  2561

ซื้อน้ำดื่มชนิดถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 160,000 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 13  พฤศจิกายน  2561  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 28  พฤศจิกายน  2561

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 334 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  กันยายน  2561

ประมูลขาย รถยนต์นั่งเก๋ง ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ : 14  สิงหาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 282 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  มิถุนายน  2561

เครื่องจำลองการรักษา จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 9  พฤษภาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 190 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  พฤษภาคม  2561

ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

จ้างบำรุงรักษาสวิตซ์โอนถ่ายอัตโนมัติ AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS) จำนวน 8 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 31  ตุลาคม  2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2562

2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนกันยายน  2561

เดือนสิงหาคม  2561

เดือนกรกฎาคม  2561

เดือนมิถุนายน  2561

เดือนพฤษภาคม  2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี