ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อยาจำนวน 26 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4,875,900.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน  2560

จ้างปรับปรุงบันไดหนีไฟ ตึก 72 ปี , ตึก 84 ปี และหอมหิตลาคาร จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 13,293,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม  2560

จ้างปรับปรุงห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 15,586,800.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม  2560

จ้างปรับปรุงคลินิกประสาทวิทยาและห้องปฏิบัติการ ตึก 72 ปี ชั้น 4 ตะวันออก จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 16,315,600.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม  2560

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

ประกาศราคากลาง

ซื้อยาจำนวน 6 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 39 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 17  พฤศจิกายน  2560  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 22  พฤศจิกายน  2560

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง