ทำเนียบอาจารย์
 
ชื่อ - นามสกุล :  รศ.นพ.สำเริง  รัตนระพี
     Assoc. Prof.SAMRERNG  RATANARAPEE
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์  
ภาควิชา/สถาน :
ภาควิชาพยาธิวิทยา  (Department of Pathology)
คุณวุฒิ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์); พ.บ.; ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก); ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
สาขาที่ทำ/สนใจ :  พยาธิวิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Prueksaritanond, S. Prueksaritanond, S. Ratanarapee, S. Prueksaritanond, C..
Scrotal pain as the first manifestation of scrotal leiomyoma: a case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (5): 633-636.
Ratanarapee, S. Nualyong, C..
Acute appendicitis as primary symptom of prostatic adenocarcinoma: Report of a case.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (11): 1327-1331.
Ratanarapee, S. Uiprasertkul, M. Pradniwat, K. Soontrapa, S..
Villous adenoma of the urinary bladder: A case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (11): 1336-1339.
Soongswang J., Durongpisitkul K., Ratanarapee S., Leowattana W., Nana A., Laohaprasitiporn D., Akaniroj S., Limpimwong N., Kangkagate C..
Cardiac troponin T: Its role in the diagnosis of clinically suspected acute myocarditis and chronic dilated cardiomyopathy in children.
Pediatric Cardiology.  2002.  23  (5): 531-535.
Kuptniratsaikul V , Ratanarapee S, Kunanikom S, et al.
The Attitude of Chronically ill Patients and Personnel of Siriraj Hospital to a Recreational Therapy Service .
Siriraj Medical Journal.  2001.  53  (12): 877-886.
Leewansangtong S., Ratanarapee S., Soontrapa S., Tantiwong A., Nualyong C..
The risks of prostate cancer detection by transrectal ultrasound guide biopsy in Thai men with abnormal prostatic-specific antigen or abnormal digital rectal examination.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (12): 1519-1524.
Akaraviputh T., Watanapa P., Ratanarapee S..
Solitary rectal ulcer syndrome : Two case reports.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (6): 623-627.
Assantachai P., Luengrojanakul P., Phimolsarnti R., Charoenlarp K., Ratanarapee S..
Liver abscess in polycystic liver disease..
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (4): 210-216.