ทำเนียบอาจารย์
 
ชื่อ - นามสกุล :  รศ.นพ.สำเริง  รัตนระพี
     Assoc. Prof.SAMRERNG  RATANARAPEE
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์  
ภาควิชา/สถาน :
ภาควิชาพยาธิวิทยา  (Department of Pathology)
คุณวุฒิ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์); พ.บ.; ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก); ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
สาขาที่ทำ/สนใจ :  พยาธิวิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Nademanee K, Raju H, de Noronha SV, Papadakis M, Robinson L, Rothery S, Makita N, Kowase S, Boonmee N, Vitayakritsirikul V, Ratanarapee S, Sharma S, van der Wal AC, Christiansen M, Tan HL, Wilde AA, Nogami A, Sheppard MN, Veerakul G, Behr ER. .
Fibrosis, Connexin-43, and Conduction Abnormalities in the Brugada Syndrome. .
J Am Coll Cardiol.  2015.  66  (18): 1976-1986.
Prueksaritanond, S. Prueksaritanond, S. Ratanarapee, S. Prueksaritanond, C..
Scrotal pain as the first manifestation of scrotal leiomyoma: a case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (5): 633-636.
Ratanarapee, S. Nualyong, C..
Acute appendicitis as primary symptom of prostatic adenocarcinoma: Report of a case.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (11): 1327-1331.
Ratanarapee, S. Uiprasertkul, M. Pradniwat, K. Soontrapa, S..
Villous adenoma of the urinary bladder: A case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (11): 1336-1339.
Soongswang J., Durongpisitkul K., Ratanarapee S., Leowattana W., Nana A., Laohaprasitiporn D., Akaniroj S., Limpimwong N., Kangkagate C..
Cardiac troponin T: Its role in the diagnosis of clinically suspected acute myocarditis and chronic dilated cardiomyopathy in children.
Pediatric Cardiology.  2002.  23  (5): 531-535.
Kuptniratsaikul V , Ratanarapee S, Kunanikom S, et al.
The Attitude of Chronically ill Patients and Personnel of Siriraj Hospital to a Recreational Therapy Service .
Siriraj Medical Journal.  2001.  53  (12): 877-886.
Leewansangtong S., Ratanarapee S., Soontrapa S., Tantiwong A., Nualyong C..
The risks of prostate cancer detection by transrectal ultrasound guide biopsy in Thai men with abnormal prostatic-specific antigen or abnormal digital rectal examination.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (12): 1519-1524.
Akaraviputh T., Watanapa P., Ratanarapee S..
Solitary rectal ulcer syndrome : Two case reports.
Journal of the Medical Association of Thailand.  1999.  82  (6): 623-627.
Assantachai P., Luengrojanakul P., Phimolsarnti R., Charoenlarp K., Ratanarapee S..
Liver abscess in polycystic liver disease..
Journal of the Medical Association of Thailand.  1995.  78  (4): 210-216.