ทำเนียบอาจารย์
 
ชื่อ - นามสกุล :  รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย
     Assoc. Prof. Dr.CHAILERD  PICHITPORNCHAI
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์  
ภาควิชา/สถาน :
ภาควิชาสรีรวิทยา  (Department of Physiology)
คุณวุฒิ :  MD, PhD (Monash University, Australia)
สาขาที่ทำ/สนใจ :  • Neural Network and Cognitive Neuroscience: Learning and Memory, Learning Styles and Brain-Based Learning, Event-Related Potential studies.
• Human-Computer Interface and Instructional Design. (Cognitive Neuroscience and Brain-Based Learning Neural Network, Learning and Memory
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Thepsatitporn S, Pichitpornchai C. .
Visual event-related potential studies supporting the validity of VARK learning styles' visual and read/write learners .
Adv Physiol Educ.  2016.  40  (2): 206-212.
Pichitpornchai C.
Normal electro-encephalogram.
Siriraj Med J.  2008.  60  81-84.
Pichitpornchai C.
Research and Development of CAIBuilder: an Innovative Authoring Tool for Creating E-Courseware Easily.
Siriraj Medical Journal.  2005.  57  (6): 182-192.