รศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

         รศ.นพ.ประมุข  มุทิรางกูร หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 100,000 บาท  จากนางระเบียบ  วรทับทิมพันธ์ เพื่อสมทบทุนศัลยศาสตร์หลอดเลือด วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ตึกสยามินทร์ชั้น 13 ภาควิชาศัลยศาสตร์

SiHMIS
29/5/2556 - 30/6/2556