ภาควิชาอายุรศาสตร์

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา

1.การทดสอบที่ให้บริการ

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ให้บริการการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งประเภทของการทดสอบ เป็น 3 กลุ่ม

1. การทดสอบทางเคมีคลินิก มีรายการทดสอบเรียงตามอักษร ดังนี้

Creatinine clearance

Urine total protein

2. การทดสอบทางจุลทรรศน์ศาสตร์ มีรายการทดสอบเรียงตามอักษร ดังนี้

การนับเม็ดเลือดขาวจาก Peritoneal dialyzed fluid

Urinalysis

Urine Hansel's stain

Urine pH

3. การทดสอบอื่น ๆ มีรายการทดสอบเรียงตามอักษร ดังนี้

Stone analysis

Urine ammonia

Urine citrate

Urine oxalate

Urine sulfate

หมายเหตุ:

การส่งตรวจต้องปรึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หรืออาจารย์แพทย์ของสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ก่อนทุกกรณี

2.ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การส่งตรวจมาทางห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์จะต้องใช้ใบขอตรวจที่จัดทำโดยภาควิชาอายุรศาสตร์เท่านั้น หรือ order request ในระบบ eHIS ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ มีดังนี้


          
ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (4 สาขาวิชา) รหัสเอกสาร : SI-04-2-015C-MD2-01

คลิกเพื่อดูรายละเอียด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ใบแนบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน้า 1
ใบแนบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน้า 2

ใบแนบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

3.คำแนะนำในการกรอกใบขอตรวจ

1. ในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ต้องใช้ใบขอตรวจของภาควิชาอายุรศาสตร์เท่านั้น

2. กรอกข้อมูลลงในใบขอตรวจให้ครบทุกช่อง

3. ทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการส่งตรวจ

4. ลงชื่อแพทย์และรหัสแพทย์ผู้ขอตรวจทุกครั้ง

4.การเก็บสิ่งส่งตรวจ

ภาชนะที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ

1. ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

- ใช้แกลลอนพลาสติก ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร ( 3800 มิลลิลิตร)

2. ปัสสาวะส่งตรวจหา Urinalysis, Urine Hansel's stain และ Urine pH

- กระป๋องพลาสติก ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร โดยใช้ปริมาตรอย่างน้อย 10 มิลลิลิตร ในการส่งตรวจ

3. Peritoneal dialyzed fluid เพื่อส่งตรวจการนับเม็ดเลือดขาว

- กระป๋องพลาสติก ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร โดยใช้ปริมาตรอย่างน้อย 10 มิลลิลิตร ในการส่งตรวจ


สารเคมีเพื่อรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจ

ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ใช้ 1 M Sodium azide (1 M NaN 3 ) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ต่อ ภาชนะเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง 1 แกลลอน (ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร) ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา จะเป็นผู้เตรียมน้ำยาดังกล่าวใส่ในภาชนะ โดยน้ำยา 1 M NaN 3 คงสภาพการใช้งานได้ 30 วัน


ข้อชี้บ่งผู้เก็บสิ่งส่งตรวจ

1. ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

- กรณีผู้ป่วยในพยาบาลเป็นผู้แนะนำวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ที่ถูกต้อง แก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งลงชื่อผู้เก็บสิ่งส่งตรวจในใบขอตรวจของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และรายละเอียดต่างๆ ในใบขอตรวจ ให้ครบถ้วน

- กรณีผู้ป่วยนอกผู้ปฏิบัติงานพยาบาล/นักวิทยาศาสตร์/นักเทคนิกการแพทย์/นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำวิธีการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้อง และให้เอกสารแนะนำวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ที่ถูกต้อง แก่ผู้ป่วย/ญาติ พร้อมทั้งลงชื่อ ผู้อธิบายการเก็บสิ่งส่งตรวจในใบขอตรวจของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา(โรคไต) ภาควิชาอายุรศาสตร์

2. ปัสสาวะ และ Peritoneal dialyzed fluid

- แพทย์ และ/หรือพยาบาลเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจ พร้อมทั้งลงชื่อ ผู้เก็บสิ่งส่งตรวจในใบขอตรวจของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา(โรคไต) ภาควิชาอายุรศาสตร์ และรายละเอียดต่างๆ ในใบขอตรวจ ให้ครบถ้วน


การทิ้งวัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ปลอดภัย

1. ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

- ทิ้งปัสสาวะในท่อน้ำทิ้งของห้องปฏิบัติการ

- ภาชนะเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 0.5 % Sodium hypochlorite นานอย่างน้อย 30 นาที จึงนำไปล้างทำความสะอาด คว่ำภาชนะทิ้งไว้ให้แห้ง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

2. สิ่งส่งตรวจอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ ทิ้งในถังขยะติดเชื้อ (ถุงสีส้ม) ของโรงพยาบาล


การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจที่ตรวจแล้ว

1. ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส นาน 8 วัน ภายหลังจากที่ห้องปฏิบัติการได้รับสิ่งส่งตรวจ

2. สิ่งส่งตรวจอื่นๆ เก็บที่อุณหภูมิห้อง และทิ้งภายหลังจากการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว หลังเวลา 16.30 น. ของทุกวัน
    
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารคำแนะนำการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วย

5.การส่งสิ่งส่งตรวจ

สถานที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

การส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการควรนำส่งด้วยความรวดเร็ว โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงหลังการเก็บปัสสาวะหรือการเจาะเลือด อย่างไรก็ตาม มีการส่งตรวจบางการทดสอบที่ต้องระมัดระวังในการส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการเป็นพิเศษ ดังนี้

1. การส่งตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

1.1 ผู้ป่วยนอกรับภาชนะเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง และส่งปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ตึกจุฑาธุช ชั้น 3

1.2 ผู้ป่วยในส่งใบขอตรวจที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ตึกจุฑาธุช ชั้น 3 จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา เป็นผู้นำภาชนะเก็บปัสสาวะไปให้ผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบเอกสารคำแนะนำวิธีการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้องแก่พยาบาลประจำหอผู้ป่วยต่างๆ (รหัสเอกสาร : MD-50-3-010-D-MD1-03)

2. การส่งสิ่งส่งตรวจอื่นๆ ส่งที่ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ตึกจุฑาธุช ชั้น 3

ทุกวันทำการ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ** ปิดบริการ ในวันหยุดราชการ **

โทรศัพท์ภายใน 98382 สายนอก 0-2419-8382


เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา อาจทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ในกรณีที่เห็นว่า สิ่งส่งตรวจดังกล่าว อาจให้ค่าที่เชื่อถือไม่ได้ และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับสิ่งส่งตรวจ จะโทรศัพท์แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ส่งสิ่งส่งตรวจนั้น พร้อมทั้งบันทึกในแบบฟอร์มแจ้งความผิดพลาดในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ถ้าผู้ส่งตรวจยังยืนยันที่จะให้ทำการทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการฯจะทำการทดสอบ และเขียนถึงสภาพที่ไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจนั้น ๆ ลงในใบรายงานผล และส่งกลับ แบบฟอร์มแจ้งความผิดพลาด ฯ ดังกล่าว ให้หอผู้ป่วยเพื่อดำเนินการต่อไป

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ มีดังนี้

1. ไม่มีใบขอตรวจ

2. ไม่มีชื่อ นามสกุลของผู้ส่งตรวจ และของผู้ป่วย ในใบส่งตรวจ

3. ไม่ระบุชนิดของการตรวจในใบส่งตรวจ

4. ใบ Request เปื้อน / specimen หกออกนอกภาชนะ

5. ไม่ระบุหน่วยงานที่ส่ง

6. ชื่อ นามสกุล และ HN ในใบส่งตรวจไม่ตรงกับ specimen

7. ภาชนะเก็บ specimen ไม่ติดชื่อ

8. ชื่อกับ HN ไม่ใช่ของผู้ป่วยรายเดียวกัน

9. ใช้ภาชนะเก็บ specimen ไม่ถูกต้อง

10. เก็บ specimen ไม่ได้ปริมาตรตามที่กำหนด

11. specimen ไม่ถูกต้อง เก็บผิดวิธี

12. specimen clotted , Hemolysed

13. ส่ง specimen ผิด ไม่ใช่ของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา

14. อื่นๆ...................................................................

- แบบฟอร์มแจ้งความผิดพลาดในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกจุฑาธุช ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2419-8382
ชื่อผู้ป่วย.......................................................HN……………………. หน่วยงานที่ส่งตรวจ................โทร.....................
วัน เดือน ปี................................เวลา......................ผู้แจ้ง..........................ชื่อผู้รับแจ้ง.....................
ความผิดพลาดในการส่งตรวจ
1. ไม่มีใบ Request
2. ไม่มีชื่อ นามสกุลของผู้ส่งตรวจ และของผู้ป่วย ในใบส่งตรวจ
3. ไม่ระบุชนิดของการตรวจในใบส่งตรวจ
4. ใบ Request เปื้อน / specimen หกออกนอกภาชนะ
5. ไม่ระบุหน่วยงานที่ส่ง
6. ชื่อ นามสกุล และ HN ในใบส่งตรวจไม่ตรงกับ specimen
7. ภาชนะเก็บ specimen ไม่ติดชื่อ
8. ชื่อกับ HN ไม่ใช่ของผู้ป่วยรายเดียวกัน
9. ใช้ภาชนะเก็บ specimen ไม่ถูกต้อง
10. เก็บ specimen ไม่ได้ปริมาตรตามที่กำหนด
11. specimen ไม่ถูกต้อง เก็บผิดวิธี
12. specimen clotted , Hemolysed
13. ส่ง specimen ผิด ไม่ใช่ของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา
14. อื่นๆ..........................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อ
- ทราบและดำเนินการแก้ไข
- ทราบและส่งสิ่งส่งตรวจมาใหม่ / ส่งใบส่งตรวจมาใหม่
- อื่นๆ...............................................................................
แนวทางแก้ไขเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการ
1. โทรแจ้งหอผู้ป่วยที่ส่ง specimen , ให้คำแนะนำ
2. โทรถามผู้ส่งตรวจและให้เขียนใบ Request มาใหม่
3. ส่ง specimen พร้อมใบ Request คืน
4. โทรแจ้งผู้ส่งตรวจเพื่อเก็บ specimen ส่งมาใหม่
5. แนะนำเจ้าหน้าที่ในการนำส่ง

6.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วิธีการรายงานผลของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

ทุกการทดสอบของห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา จะรายงานผล online ผ่านระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูผลได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วย/ห้องตรวจโดยตรง รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์สำเนาใบรายงานผลของผู้ป่วยรายนั้นๆ ได้

การรายงานผลทางโทรศัพท์ คณะฯ มีนโยบายไม่รายงานผลทางโทรศัพท์ยกเว้นได้รับการร้องขอจากแพทย์/พยาบาลผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และจะดำเนินการส่งมอบใบรายงานผลฉบับสมบูรณ์ให้ภายหลัง

7.การรายงานผลตรวจ

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เมื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการประเมินในด้านการตรวจสอบผล จะส่งผลการตรวจเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูผล และพิมพ์ใบรายงานผลได้เอง หรือขอรับใบรายงานผลได้ที่ี่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา

- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ อยู่ในรายละเอียดของการทดสอบชนิดต่างๆ