ภาควิชาอายุรศาสตร์

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา

1.การทดสอบที่ให้บริการ

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ให้บริการการตรวจน้ำไขสันหลัง และบางการทดสอบในเลือด โดยประกอบด้วยการทดสอบต่าง ๆ ดังนี้

1. CSF Cell count and differential count

2. CSF Total protein

3. CSF Glucose

4. Blood glucose

5. CSF Xanthochrome

6. CSF Gram stain

7. CSF AFB stain

8. CSF Cryptococcal Ag

9. Serum Cryptococcal Ag

10. CSF India ink preparation

11. CSF and serum Oligoclonal band

12. CSF β-amyloid protein

13. CSF Total-Tau protein

14. CSF Phosphorylated-Tau protein

15. Serum Anti NMO antibody (Anti aquaporin 4 , Anti AQP4)

16. Anti neuronal antibody

17. Ab for autoimmune encephalitis

18. Anti Acetylcholine Receptor (Anti AChR)

19. Anti ganglioside (IgG)

20. Anti ganglioside (IgM)

2.ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์จะต้องใช้ใบขอตรวจที่จัดทำโดยภาควิชาอายุรศาสตร์เท่านั้น หรือ order request ในระบบ eHIS ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ มีดังนี้


          
ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (4 สาขาวิชา) รหัสเอกสาร : SI-04-2-015C-MD2-01

คลิกเพื่อดูรายละเอียด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ใบแนบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน้า 1
ใบแนบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน้า 2

ใบแนบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

3.คำแนะนำในการกรอกใบขอตรวจ

1. กรอกข้อมูลลงในใบขอตรวจให้ครบทุกช่อง

2. ทำเครื่องหมายในช่องที่กำหนดให้เท่านั้น

3. ลงชื่อผู้ส่งตรวจทุกครั้ง

การขอตรวจในกรณีต้องการผลด่วน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการทราบผลตรวจแบบด่วน ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

ให้ระบุ “ ขอผลด่วน ” ในใบขอตรวจโดยใช้ปากกาหมึกแดงพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบแจ้งความจำนงการขอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการด่วน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทราบแล้วนำสิ่งส่งตรวจส่งไปยังห้องปฏิบัติการทันที และสามารถดูผลการตรวจวิเคราะห์ได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง สำหรับการทดสอบ CSF Cell count and differential count, CSF Total protein, CSF Glucose, Blood Glucose, CSF Xanthochrome, CSF Gram stain, CSF AFB stain,CSF Cryptococcal Ag, Serum Cryptococcal Ag, CSF India ink preparation และภายใน 3 วันทำการสำหรับการทดสอบ CSF and serum Oligoclonal band โดยดูผลการตรวจวิเคราะห์ได้ทาง computer online โดยไม่ต้องขอใบรายงานผล

4.การเก็บสิ่งส่งตรวจ

การเก็บน้ำไขสันหลังเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์เท่านั้นจะเป็นผู้พิจารณาข้อบ่งชี้และความเหมาะสม และดำเนินการเจาะเก็บน้ำไขสันหลังเอง การเก็บน้ำไขสันหลังควรแบ่งเก็บในขวดปลอดเชื้อจำนวน 3 ขวด (three tubes test) เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นว่าการเจาะมี trauma หรือไม่ แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยาจะเก็บสิ่งส่งตรวจที่อุณหภูมิ 2-8 °C เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นสิ่งส่งตรวจและวัสดุที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจจะถูกกำจัดโดยการเผาทำลาย

5.การส่งสิ่งส่งตรวจ

การส่งสิ่งส่งตรวจที่ต้องมีเงื่อนไขเป็นพิเศษ

การส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการควรนำส่งด้วยความรวดเร็ว โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงหลังเจาะ อย่างไรก็ตาม มีการส่งตรวจบางการทดสอบที่ต้องระมัดระวังในการส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการเป็นพิเศษ ดังนี้

1. การทดสอบที่ต้องนำส่งน้ำไขสันหลังทันทีภายหลังการเจาะ (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง)

- CSF Xanthochrome

2. การทดสอบที่ต้องนำส่งน้ำไขสันหลังทันทีภายหลังการเจาะและต้องรักษาอุณหภูมิที่ 2 - 8 °C (แช่ในกระติกน้ำแข็ง)

- CSF Total-Tau protein

- CSF Phosphorylated-Tau protein

- CSF β-amyloid protein

- CSF และ serum จากภายนอกโรงพยาบาลศิริราช ที่ขอส่งตรวจ Oligoclonal band หลังเจาะเสร็จ หรือรอการส่งไปยังห้องปฏิบัติการ ให้เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา และในระหว่างเดินทางส่งไปยังห้องปฏิบัติการ ควรแช่ในกระติกน้ำแข็ง

3. การทดสอบที่ต้องการทั้งน้ำไขสันหลังและ clotted blood หรือ serum

- CSF and serum Oligoclonal band

4. การส่งสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาไม่ทันในเวลา 15.00 น. ของวันทำการ ให้เก็บสิ่งส่งตรวจในตู้เย็นช่องธรรมดา แล้วนำส่งในวันถัดมา


สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีสถานที่รับสิ่งส่งตรวจ อยู่ที่ ตึก 72 ปี ชั้น 4 ตะวันออก โทรศัพท์ 0-2419-7100

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.00 น. รับสิ่งส่งตรวจดังนี้

1. CSF Cell count and differential count

2. CSF Total protein

3. CSF Glucose

4. Blood glucose

5. CSF Xanthochrome

6. CSF Gram stain

7. CSF AFB stain

8. CSF Cryptococcal Ag

9. Serum Cryptococcal Ag

10. CSF India ink preparation

วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. รับสิ่งส่งตรวจดังนี้

1. CSF and serum Oligoclonal band

2. CSF β-amyloid protein

3. CSF Total-Tau protein

4. CSF Phosphorylated-Tau protein

5. Serum Anti NMO antibody (Anti aquaporin 4 , Anti AQP4)

6. Anti neuronal antibody

7. Ab for autoimmune encephalitis

8. Anti Acetylcholine Receptor (Anti AChR)

9. Anti ganglioside (IgG)

10. Anti ganglioside (IgM)


เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา อาจทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ในกรณีที่เห็นว่า การตรวจทางห้องปฏิบัติการในสิ่งส่งตรวจดังกล่าว อาจให้ผลที่เชื่อถือไม่ได้ และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับสิ่งส่งตรวจ จะโทรศัพท์แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ส่งสิ่งส่งตรวจนั้น พร้อมทั้งบันทึกในใบรายงานอุบัติการณ์ ถ้าผู้ส่งตรวจยังยืนยันที่จะทำการทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการจะทำการทดสอบและจะเขียนถึงสภาพที่ไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจนั้นๆ ลงในใบรายงาน

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ มีดังนี้

- การติดป้ายสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง

1. ชื่อ-นามสกุลในใบส่งตรวจไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ติดบนภาชนะสิ่งส่งตรวจนั้น

2. ไม่ติดป้ายชื่อ-นามสกุล บนภาชนะสิ่งส่งตรวจ

- การส่งสิ่งส่งตรวจ โดยไม่มีใบขอตรวจ

- สิ่งส่งตรวจที่เก็บในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง

- สิ่งส่งตรวจเก็บที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมขณะส่ง

- สิ่งส่งตรวจหกเลอะภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หรือใบขอตรวจ

- ชื่อ กับ HN ไม่ใช่ผู้ป่วยรายเดียวกัน

- คุณภาพของสิ่งส่งตรวจไม่ได้มาตรฐาน ดังนี้

1. สิ่งส่งตรวจที่ส่งถึงห้องปฏิบัติการช้ากว่ากำหนดเวลาที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

2. สิ่งส่งตรวจเป็นสารคัดหลั่งประเภทอื่น ที่มิใช่น้ำไขสันหลัง

6.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วันและเวลาทำการตรวจในการทดสอบต่างๆ

กรุณาตรวจสอบในรายละเอียดของการทดสอบชนิดต่างๆ


การขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจเพิ่ม

ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจเพิ่มได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งส่งตรวจพอหรือไม่ และดำเนินการขอส่งไม่เกิน 15.00 น.ในเวลาทำการ และเขียนใบขอตรวจพร้อมทั้งใส่ lab number ที่ห้องปฏิบัติการออกให้ส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการจะเก็บสิ่งส่งตรวจที่เหลือเพื่อการขอตรวจซ้ำ หรือขอตรวจเพิ่มเป็นเวลา 3 วัน

7.การรายงานผลตรวจ

วิธีการรายงานผล

เมื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการประเมินในด้านการตรวจสอบผล จะส่งผลการตรวจเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูผล และพิมพ์ใบรายงานผลได้เอง หรือขอรับใบรายงานผลได้ที่ี่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา


การรายงานผลทางโทรศัพท์

คณะฯ มีนโยบายไม่ให้ทำการรายงานผลทางโทรศัพท์ หากแพทย์ผู้ใช้บริการต้องการทราบผล แต่ไม่สามารถพิมพ์ใบรายงานผลเองได้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์โทรศัพท์มาถามที่ห้องปฏิบัติการได้