ภาควิชารังสีวิทยา

ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์

1.การทดสอบที่ให้บริการ

ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคไทรอยด์ โดยมีรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

1. Anti-thyroglobulin antibodies (Anti-Tg)

2. Free thyroxine (FT4)

3. Free triiodothyronine (FT3)

4. Thyroglobulin (Tg)

5. Thyroid stimulating hormone (TSH)

6. Total thyroxine (T4)

7. Total triiodothyronine (T3)

8. Urine iodine (UI)

2.ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์

การขอส่งตรวจ ให้ใช้ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์ รหัสเอกสาร : SI-04-2-015-C-RD1-02 เท่านั้น

หมายเหตุ:

ไม่มีการขอส่งตรวจที่ต้องการผลด่วน เนื่องจากโรคทางไทรอยด์ไม่ก่อให้เกิดผลวิกฤตต่อผู้ป่วย

          
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

3.คำแนะนำในการกรอกใบขอส่งตรวจ

1. กรอกข้อมูลลงในใบขอส่งตรวจให้ครบทุกช่อง

2. ทำเครื่องหมายเพื่อระบุชนิดการตรวจที่ต้องการในช่องที่กำหนด

3. บันทึกชื่อแพทย์หรือผู้มีอำนาจขอส่งตรวจ

4. บันทึกวันที่ เวลา และชื่อผู้เจาะเลือด หรือเก็บสิ่งส่งตรวจ

4.การเก็บสิ่งส่งตรวจ

การเตรียมผู้ป่วย

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์ ไม่มีการเตรียมผู้ป่วยเป็นพิเศษ ยกเว้นในผู้ป่วยที่ได้รับ biotin therapy > 5 mg/day ควรเจาะเลือดผู้ป่วย หลังจากได้รับ biotin ครั้งสุดท้าย อย่างน้อย 8 ชั่วโมง


ชนิดของหลอดเก็บเลือดที่ใช้ และปริมาณเลือด

1. ใช้หลอดเลือดจุกสีแดง (clotted blood) ซึ่งไม่มีสารกันเลือดแข็ง (anticoagulant) แต่มี clot activator ช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้น ในการส่งตรวจทุกการทดสอบ ได้แก่ Anti-Tg, FT4, FT3, Tg, T4, T3, TSH โดยใช้เลือดปริมาณ 5-6 มล. สำหรับผู้ป่วยที่เจาะเลือดยากหรือเด็ก ควรเจาะเลือดให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 2 มล. ในกรณีที่ไม่ขอส่งตรวจ Anti-Tg สามารถใช้หลอดจุกสีเขียว (Li-heparin) ได้ โดยเจาะเลือดปริมาณ 4-6 มล.

2. เมื่อมีความจำเป็นต้องส่งเลือดที่เก็บในหลอดชนิดอื่น ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ (โทร. 0-2419-6261-2)


การติดป้ายชื่อผู้ป่วยบนหลอดเลือด

มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบวันหมดอายุ ของหลอดเก็บเลือด ก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง

2. ติด sticker ที่มีรหัสเจาะเลือดของผู้ป่วยบนหลอดเลือด ให้เป็นแนวตรงตามแนวยาวของหลอดเท่านั้น เพื่อให้เครื่องอ่าน barcode ได้ โดยปิดทับป้ายที่ติดมากับหลอดเลือด ตรงตำแหน่งใต้ขีดบอกระดับเลือด เพื่อให้ง่ายสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ


การเจาะเลือด

มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจดู sticker ที่แสดงชื่อ-นามสกุล และ HN ของผู้ป่วย ที่ติดบนใบขอส่งตรวจและหลอดเก็บเลือดให้ตรงกัน

2. ก่อนเจาะเลือด ให้ผู้ป่วยบอกชื่อและนามสกุลยืนยันให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับชื่อบนหลอดเก็บเลือด

3. เจาะเลือดผู้ป่วยที่หลอดเลือดดำบริเวณแขน (venipuncture) ด้วย sterile technique โดยใช้เข็มเจาะเลือด No. 19 - 23

4. ห้ามเปิดจุกหลอดเก็บเลือดซึ่งเป็นหลอดสุญญากาศ (vacutainer) ถ้าไม่ได้เจาะเลือดด้วยระบบสูญญากาศจากผู้ป่วยเข้าหลอดโดยตรง ให้ใช้เข็มแทงผ่านจุกแล้วค่อยๆ ให้ระบบสูญญากาศดูดเลือดจาก syringe เข้าไปในหลอดเอง ห้ามดันลูกสูบของ syringe เพื่อฉีดเลือดลงหลอด เพราะจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก

5. เมื่อใส่เลือดลงหลอดเรียบร้อยแล้ว พลิกคว่ำหลอด 5 ครั้ง สำหรับหลอดจุกสีแดง (Clotted blood) หรือ 8 ครั้งสำหรับหลอดจุกสีเขียว (Li - heparin)

6. ลงชื่อผู้เจาะเลือด วันที่และเวลาเจาะเลือด ในช่องที่กำหนดในใบขอส่งตรวจ

7. นำหลอดเลือดผู้ป่วยใส่ภาชนะส่งสิ่งส่งตรวจและ นำส่งห้องปฏิบัติการพร้อมใบขอส่งตรวจ


การเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ Urine iodine

เก็บปัสสาวะผู้ป่วย ปริมาณ 2 - 5 มล. ใส่ในภาชนะเก็บปัสสาวะที่สะอาดและมีฝาปิดสนิท ซึ่งได้ติดป้ายชื่อและ HN ผู้ป่วยที่ภาชนะเรียบร้อยแล้ว และนำปัสสาวะส่งห้องปฏิบัติการ พร้อมใบขอส่งตรวจ


การกำจัดวัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ

1. วัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ไม่มีคม ได้แก่ ถุงมือที่ใส่เจาะเลือด, สำลี, syringe ให้ทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ (ถุงสีแดง)

2. วัสดุที่มีคมคือ เข็มเจาะเลือด ให้ทิ้งใส่ภาชนะสำหรับทิ้งเข็มโดยเฉพาะ หรือทิ้งลงภาชนะมีฝาปิดสนิทที่เป็นโลหะ หรือพลาสติกที่เข็มแทงทะลุไม่ได้ แล้วค่อยทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ

5.การส่งสิ่งส่งตรวจ

ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งส่งตรวจ

1. นำสิ่งส่งตรวจและใบขอส่งตรวจ ใส่ในกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่สิ่งส่งตรวจโดยเฉพาะที่มีฝาปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 37 °c

2. นำสิ่งส่งตรวจส่งห้องปฏิบัติการทันทีหรือภายในเวลา 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 37°c ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ภายใน 2 ชั่วโมง ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นเลือด ให้ปั่นหลอดเลือดด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง และดูดแยกซีรัมหรือพลาสมาเก็บไว้ในตู้เย็น 2 - 8 °c และนำส่งห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์ในวันทำการถัดไป

2.2 กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นปัสสาวะให้เก็บไว้ในตู้เย็น 2 - 8 °c และนำส่งห้องปฏิบัติการในวันทำการถัดไป


สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา

อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 14 โทร. 0-2419-6261-2

เปิดรับสิ่งส่งตรวจในวันราชการ เวลา 7.30 – 16.30 น.


เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับสิ่งส่งตรวจ โดยมีเกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ดังนี้

1. ส่งผิดห้องปฏิบัติการ หรือส่งสิ่งส่งตรวจโดยไม่มีใบขอส่งตรวจ

2. การติดป้ายหรือ sticker ไม่ถูกต้อง ได้แก่

1) สิ่งส่งตรวจไม่มีป้ายหรือ sticker แสดงชื่อ-นามสกุลและ HN ของผู้ป่วย

2) ใบขอส่งตรวจไม่มีป้ายหรือ sticker แสดงชื่อ-นามสกุลและ HN ของผู้ป่วย

3) ชื่อ-นามสกุลและ HN ไม่ใช่ผู้ป่วยคนเดียวกัน

4) ชื่อ-นามสกุลและ HN ในใบขอส่งตรวจ ไม่ตรงกับ sticker ที่ติดอยู่บนสิ่งส่งตรวจ

3. ไม่ระบุรายการขอส่งตรวจที่ต้องการ

4. ไม่ระบุชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ

5. สิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง ได้แก่

1) สิ่งส่งตรวจผิดประเภท หรือเก็บสิ่งส่งตรวจในภาชนะผิดประเภท

2) ปริมาณของสิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอ

3) สิ่งส่งตรวจหกเลอะภาชนะที่เก็บหรือใบขอส่งตรวจ

4) เลือดที่ส่งตรวจมีเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis), ซีรัมเหลือง (Icterus) หรือ ขุ่น (Turbidity) มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

6. สิ่งส่งตรวจที่ส่งถึงห้องปฏิบัติการมีอุณหภูมิสูงเกินไป

7. สิ่งส่งตรวจส่งถึงห้องปฏิบัติการช้ากว่า 2 ชั่วโมง


ในกรณีที่สิ่งส่งตรวจอยู่ในเกณฑ์ถูกปฏิเสธ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจโดยปฏิบัติดังนี้

1. โทรศัพท์แจ้งการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจไปยังผู้รับผิดชอบการขอส่งตรวจให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไข

2. ส่งคืนสิ่งส่งตรวจที่ถูกปฏิเสธพร้อมใบขอส่งตรวจที่ได้บันทึกเหตุผลในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจนั้น กลับคืนไปยังหน่วยงานต้นทาง เพื่อให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และนำสิ่งส่งตรวจพร้อมใบขอส่งตรวจใหม่มาส่งห้องปฏิบัติการภายหลัง

3. หากหน่วยงานที่ส่งตรวจยังยืนยันที่จะให้ทำการทดสอบด้วยสิ่งส่งตรวจที่ถูกปฏิเสธนั้น ห้องปฏิบัติการจะทำการตรวจวิเคราะห์ และบันทึกความไม่เหมาะสม ของสิ่งส่งตรวจนั้นไว้ในใบรายงานผล


การขอตรวจซ้ำหรือตรวจเพิ่ม

1. ห้องปฏิบัติการจะเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยที่ตรวจวิเคราะห์แล้วไว้ที่อุณหภูมิ -20 °c เป็นเวลา 30 วัน

2. ผู้ส่งตรวจสามารถขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจเพิ่ม โดยใช้สิ่งส่งตรวจเดิมที่เคยส่งมาแล้ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากส่งสิ่งส่งตรวจครั้งแรก และยังมีสิ่งส่งตรวจเหลืออยู่เพียงพอต่อการตรวจ โดยผู้ขอส่งตรวจปฏิบัติ ดังนี้

2.1 โทรศัพท์ติดต่อห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งส่งตรวจนั้นมีปริมาณเพียงพอหรือไม่

2.2 หากสามารถขอส่งตรวจเพิ่มโดยใช้สิ่งส่งตรวจเดิมได้ ให้กรอกใบขอส่งตรวจใบใหม่ โดยระบุชนิดการทดสอบที่จะขอตรวจซ้ำหรือตรวจเพิ่ม พร้อมทั้งระบุในใบขอส่งตรวจนั้นให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นการขอส่งตรวจซ้ำ หรือตรวจเพิ่มโดยใช้สิ่งส่งตรวจเดิมที่เก็บไว้เมื่อใด

2.3 ส่งใบขอส่งตรวจนั้นมายังห้องปฏิบัติการทันที


กรณีห้องปฏิบัติการไม่สามารถให้บริการได้ภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อห้องปฏิบัติการต้องหยุดให้บริการการตรวจวิเคราะห์ เช่น เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติขัดข้อง หรือผลการควบคุมคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ห้องปฏิบัติการจะดำเนินการนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้การดำเนินการต้องเป็นไปตามที่โรงพยาบาลศิริราชกำหนด

6.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สถานที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเคมีนิวเคลียร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช โทร. 0-2419-6261-2


วันและเวลาที่ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เปิดรับสิ่งส่งตรวจ ในวันราชการ เวลา 7.30 – 16.30 น.

ทำการตรวจวิเคราะห์ ในวันราชการ เวลา 8.30 – 15.30 น.

หมายเหตุ:

Urine Iodine ตรวจวิเคราะห์เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 น.


รายละเอียดการทดสอบตามลำดับตัวอักษร

1. Anti-thyroglobulin antibodies (Anti-Tg)

2. Free thyroxine (FT4)

3. Free triiodothyronine (FT3)

4. Thyroglobulin (Tg)

5. Thyroid stimulating hormone (TSH)

6. Total thyroxine (T4)

7. Total triiodothyronine (T3)

8. Urine iodine (UI)

7.การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วิธีรายงานผล

ภายหลังการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์จะได้รับการตรวจสอบ การประเมิน และการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ โดยบุคลากรห้องปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ จากนั้นจะรายงานผลการตรวจผ่านระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (HCLAB) ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลศิริราช ผู้ใช้บริการสามารถเลือกวิธีรับรายงานผลการตรวจได้โดย

- เรียกดูผลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Eclair) ที่หอผู้ป่วย / ห้องตรวจ ได้โดยตรง และสามารถสั่งพิมพ์สำเนาใบรายงานผลของผู้ป่วยได้ตามต้องการ

- รับใบรายงานผลจากห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการจะส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับใบรายงานผลนั้นแบบปกปิด โดยคำนึงถึงสิทธิและการรักษาความลับของผู้ป่วย


การรายงานผลทางโทรศัพท์

ห้องปฏิบัติการมีนโยบายที่จะไม่รายงานผลทางโทรศัพท์ ยกเว้นระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลขัดข้อง และได้รับการร้องขอจากแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยห้องปฏิบัติการจะบันทึกรายละเอียดการรายงานผลทางโทรศัพท์ ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล HN ของผู้ป่วย

2. หอผู้ป่วย / ห้องตรวจ / หน่วยงาน ที่ขอให้รายงานผลทางโทรศัพท์

3. ชื่อ-นามสกุล ของแพทย์ที่ขอให้รายงานผลทางโทรศัพท์

4. หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล ของแพทย์หรือพยาบาล ผู้รับทราบผลทางโทรศัพท์

5. ชื่อการทดสอบ ที่ขอให้รายงานผลทางโทรศัพท์

6. ผลการทดสอบ ที่ขอให้รายงานผลทางโทรศัพท์

7. วันที่และเวลาที่รายงานผลทางโทรศัพท์

8. ชื่อผู้ดำเนินการรายงานผลทางโทรศัพท์

8.การประกันเวลาการทดสอบ

การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

Turnaround time (TAT) หมายถึง เวลาตั้งแต่ห้องปฏิบัติการรับสิ่งส่งตรวจถึงเวลาที่รายงานผล

ลำดับที่ Test TAT หมายเหตุ
1 Anti-Tg 1 ชั่วโมง 30 นาที - ส่งเลือดหลัง 15.30 น. ได้ผลวันทำการถัดไปเวลา 9.00 น.
2 FT4
3 FT3
4 Tg
5 T4
6 T3
7 TSH
8 Urine iodine 7 วัน - ตรวจ Urine iodine เฉพาะวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 น. ได้ผล วันศุกร์

หมายเหตุ:

TAT อาจเกินเวลาที่กำหนด เนื่องจากตรวจซ้ำ, เครื่องเสีย, ไฟฟ้าดับ หรือระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ซึ่งในกรณีดังกล่าว ห้องปฏิบัติการจะแจ้งแพทย์ และหน่วยงานที่ส่งตรวจทราบ