ชนิดของหลอดเก็บเลือดและการเลือกใช้


ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก จัดเตรียมหลอดเก็บเลือดประเภทต่างๆ ให้เบิกที่ ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 2 ดังนี้

ชนิดของหลอดเก็บเลือด

สารเคมีในหลอด

การเลือกใช้

หลอดจุกสีม่วง มีขนาดใส่เลือด 2 ml และ 3 ml

สำหรับเด็กเล็กและผู้ที่เจาะเลือดยาก มีขนาด 0.5 ml

K 2 EDTA

การตรวจทางโลหิตวิทยา : CBC, ESR, DCIP

การตรวจทางเคมีคลินิก : HbA 1c Ammonia, Beta-cross Laps, Homocysteine, PTH, Osteocalcin

หลอดจุกสีเขียว มีขนาดใส่เลือด 4 และ 6 ml

สำหรับเด็กเล็กและผู้ที่เจาะเลือดยาก มีขนาด 0.5 ml

Lithium heparin

การตรวจทางเคมีคลินิกส่วนใหญ่

( การทดสอบบางอย่างใช้หลอด
จุกสีเขียวไม่ได้
กรุณาตรวจสอบข้อยกเว้นจากคู่มือ )

หลอดจุกสีฟ้า มีขนาดใส่เลือด 2.7 ml

สำหรับเด็กเล็กและผู้ที่เจาะเลือดยาก มีขนาด 1.8 ml

Sodium citrate 3.2%

การตรวจทางระบบการห้ามเลือด

 

หลอดจุกสีเทา มีขนาดใส่เลือด 2 ml

Potassium
oxalate NaF

การตรวจ Glucose และ Lactate

หลอดจุกสีแดง มีขนาดใส่เลือด 4 และ 6 ml

สำหรับเด็กเล็กและผู้ที่เจาะเลือดยาก มีขนาด 1 ml

activator ที่ทำให้เกิด clot

การตรวจทางเคมีคลินิกตามที่ระบุไว้ในคู่มือ การตรวจทางซีโรโลยีส่วนใหญ่

( การทดสอบบางอย่าง ใช้หลอด
จุกสีแดงไม่ได้
กรุณาตรวจสอบข้อยกเว้นจากคู่มือ
)


การตรวจทางเคมีที่ใช้หลอดจุกสีแดง (clotted blood) เท่านั้น

      Estradiol

      Folate ใน serum

      FSH

      LH

      Progesterone

Prolactin

Testosterone

Vitamin B12

Prealbumin

การตรวจทางเคมีที่ใช้หลอดจุกสีม่วง (EDTA blood) เท่านั้น

      Ammonia

      Beta-Cross Laps

      Folate ใน red cell

HbA 1c

Homocysteine

Osteocalcin

PTH
การตรวจทางเคมีที่ใช้หลอดจุกสีเทา (NaF blood) เท่านั้น

      Glucose

      Lactate
 


คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  ปรับปรุงครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 17 พศจิกายน 2560