Microbilirubin


1.
ชื่อการทดสอบ : Microbilirubin
2.
ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะ  jaundice ในทารกแรกเกิด
3.
การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4.

สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :
เลือดที่เจาะจากส้นเท้าเด็กแรกเกิด ใส่หลอด hematocrit tube ที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด heparin

5.
การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง ( handling ) :
1.)การส่งตรวจควรระวังเลือดโดนแสง จะทำให้ค่าลดลง
1.)ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ
6.
วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง
7.
การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) : 
-ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล (Total TAT)  2 ½  ชั่วโมง
-ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½  ชั่วโมง
8.
การรายงานผล : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 
Age Hct (%) Preterm Newborn
(mg/dL)
Term Newborn
(mg/dL)
Up to 24 hr. 48-69 1.0-8.0 2.0-6.0
Up to 48 hr. 48-75 6.0-12.0 6.0-10.0
Days 3-5 44-72 10.0-14.0 4.0-8.0
9.
ค่าตรวจ (charge) : 70 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10.
วิธีการวิเคราะห์ (methodology) : Direct spectrophotometric method
11.
สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :
Plasma ที่ขุ่นทำให้ค่าที่วัดผิดพลาดจากความจริงได้
12.
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ ( time limit for requesting additional test )
ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
13.
อื่น ๆ ( comment ) : ไม่มี