Microbilirubin


1.
ชื่อการทดสอบ : Microbilirubin
2.
ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะ  jaundice ในทารกแรกเกิด
3.
การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4.

สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :
เลือดที่เจาะจากส้นเท้าเด็กแรกเกิด ใส่หลอด hematocrit tube ที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด heparin

5.
การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง ( handling ) :

1.)   การส่งตรวจควรระวังเลือดโดนแสง จะทำให้ค่าลดลง
2.)   ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6.

วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

7.

การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) : 
ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT)  2½ ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8.
การรายงานผล : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 

Age

Hct (%)

Preterm Newborn
(mg/dL)

Term Newborn
(mg/dL)

Up to 24 hr.

48-69

1.0-8.0

2.0-6.0

Up to 48 hr.

48-75

6.0-12.0

6.0-10.0

Days 3-5

44-72

10.0-14.0

4.0-8.0

9.
ค่าตรวจ (charge) : 70 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10.
วิธีการวิเคราะห์ (methodology) : Direct spectrophotometric method
11.
สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :
เลือดที่มี hemolysis จะทำให้ค่าผิดไปจากความเป็นจริง
12.
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ ( time limit for requesting additional test )
ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
13.

14.
อื่น ๆ ( comment ) :

ไม่มี

Critical value : > 15 mg/dL