Blood Gases, arterial


1.
ชื่อการทดสอบ : Blood Gases, arterial
2.
ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
1.)  ประเมินการแลกเปลี่ยน O2 และ CO2  ในการทำงานของปอด
2.)  ประเมินภาวะกรด-ด่าง
3.)  ติดตามการรักษาในการปรับเครื่องช่วยหายใจ
3.
การเตรียมผู้ป่วย ( patient preparation ) :
ไม่มี
4.

สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :
heparinized blood โดยใช้เคลือบ syringe blood gas แล้วดันออกจนสุด หลังจากดูดเลือดแล้วปิดจุก (closed –system) อย่าให้มีฟองอากาศ 

5.
การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง ( handling ) :

ใส่น้ำแข็งและส่งตรวจทันที

6.

วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน

7.

การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) :
30  นาที

8.
การรายงานผล : รายงานเป็นหน่วยและใช้ค่าอ้างอิง (reference value) ดังต่อไปนี้
Arterial (room air):
  pH 7.35-7.45
  HCO3- 21-34  mmol/L
  pCO2 35-45  mmHg
  pO2(addult) 80-100 mmHg
9.
ค่าตรวจ (charge) : 180  บาท  หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ 
10.
วิธีการวิเคราะห์ (methodology) :
ion selective electrode สำหรับ pH, pO2, pCO2
11.
สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :
1.) ทุก 10 นาที เมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 4°C: pH เพิ่มขึ้น 0.001, pO2เพิ่มขึ้น 3 mmHg, pCO2 เพิ่มขึ้น 0.1 mmHg
2.)  ถ้ามี heparin มากเกินไป pO2จะเพิ่มขึ้น, pCO2จะลดลง
12.
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ ( time limit for requesting additional test )
ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มได้  ควรเจาะเลือดส่งตรวจใหม่
13.
อื่น ๆ ( comment ) :

1.)  ควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้ O2  เช่น  เครื่องมือที่ใช้  FiO2  เพื่อเป็นข้อมูลในการแปลผล
2.)  ค่าที่ได้คิดจากอุณหภูมิร่างกาย 37°C