คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Urine pH
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

1. การทดสอบ :

Urine pH

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

เพื่อดูความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ

3. การเตรียมผู้ป่วย ( patient preparation ) :

เตรียมผู้ป่วยแบบ aseptic technique

4. สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :

ปัสสาวะที่ถ่ายแต่ละครั้งในเวลาใดก็ได้ ใส่ในภาชนะสำหรับเก็บปัสสาวะทั่วไป ที่แห้งสะอาด ปริมาตร 15 - 20 มิลลิลิตร

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง ( handling ) :

5.1 การเก็บปัสสาวะต้องเก็บอย่างสะอาด (Clean catch) ถูกวิธีและเก็บเฉพาะช่วงกลางของปัสสาวะ (Midstream urine ) โดยให้ผู้ป่วยทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แล้วถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง เก็บปัสสาวะช่วงกลางใส่ภาชนะ ส่วนปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป

5.2 ควรส่งไปห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ตึกจุฑาธุช ชั้น 3 ภายในเวลา 30 นาที หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) :

ทุกวันทำการ ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.

7. การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) :

10 นาที หลังจากห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ได้รับสิ่งส่งตรวจแล้ว

8. การรายงานผล :

รายงานผลในระบบ HCLAB และทางหอผู้ป่วยสามารถเปิดดูผลและพิมพ์ผลการวิเคราะห์ได้ทางระบบ E-Clair

9. ค่าตรวจ (charge) :

40 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการวิเคราะห์ (methodology) :

วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง pH meter

11. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :

ส่งสิ่งส่งตรวจมาที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ช้าเกินกำหนด

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (time limit for requesting additional test) :

ภายในวันส่งตรวจ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

13. อื่น ๆ ( comment ) :

ไม่มี