Urine pH
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

1.
การทดสอบ : Urine pH 
2.
ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
เพื่อดูความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ
3.
การเตรียมผู้ป่วย ( patient preparation ) :
เตรียมผู้ป่วยแบบ aseptic technique
4.

สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :
ปัสสาวะที่ถ่ายแต่ละครั้งในเวลาใดก็ได้ ใส่ในภาชนะสำหรับเก็บปัสสาวะทั่วไป ที่แห้งสะอาด ปริมาตร 15 - 20 มิลลิลิตร

5.
การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง ( handling ) :

5.1  การเก็บปัสสาวะต้องเก็บอย่างสะอาด (Clean catch) ถูกวิธีและเก็บเฉพาะช่วงกลางของปัสสาวะ (Midstream urine ) โดยให้ผู้ป่วยทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แล้วถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง เก็บปัสสาวะช่วงกลางใส่ภาชนะ ส่วนปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป

5.2  ควรส่งไปห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา
ตึกจุฑาธุช ชั้น 3 ภายในเวลา 30 นาที หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6.

วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) :
ทุกวันทำการ ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.

7.

การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) :
10 นาที หลังจากห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ได้รับสิ่งส่งตรวจแล้ว

8.
การรายงานผล :
รายงานผลในระบบ HCLAB และทางหอผู้ป่วยสามารถเปิดดูผลและพิมพ์ผลการวิเคราะห์ได้ทางระบบ E-Clair
9.

ค่าตรวจ (charge) : 20 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10.
วิธีการวิเคราะห์ (methodology) :
วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง pH meter
11.
สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :
ส่งสิ่งส่งตรวจมาที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวักกะวิทยา ช้าเกินกำหนด
12.
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (time limit for requesting additional test) : ภายในวันส่งตรวจ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
13.
อื่น ๆ ( comment ) :

ไม่มี