คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

von Willebrand Factor Antigen (vWF:Ag)
ห้องปฏิบัติการสาขาสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

1. การทดสอบ :

von Willebrand Factor Antigen (vWF:Ag)

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

1) ผู้ป่วยที่สงสัย hereditary von Willebrand disease หรือ Acquired von Willebrand syndrome

2) วินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยที่สงสัย hemophilia A

3. การเตรียมผู้ป่วย ( patient preparation ) :

1) ในการวินิจฉัยโรค ควรหยุดการให้ replacement therapy ก่อน

2) ในการควบคุมระดับก่อนและหลังการให้ replacement therapy ควรเจาะเลือดก่อนและหลัง ½ ชั่วโมง หรือทันทีขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณท์ที่ให้การรักษา

4. สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :

เจาะเลือดใส่หลอดเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด 3.2% sodium citrate ขนาด 2.7 มิลลิลิตร จำนวน 1 หลอด ควร mix ให้เข้ากันดีเพื่อป้องกันการ clot

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง ( handling ) :

ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) :

ทุกวันในเวลาราชการ 8.30-16.00 น.

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า พิจารณาตามความเหมาะสม

7. การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) :

7 วัน

8. การรายงานผล :

รายงานเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) ผู้ใหญ่ 50-150% (ระดับ vWF มีความแตกต่างในปัจจัยหลายอย่าง เช่น ABO blood group, hormonal status, stress)

9. ค่าตรวจ (charge) :

440 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการวิเคราะห์ (methodology) :

Sandwich ELISA

11. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :

ไม่มี

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (time limit for requesting additional test) :

ภายใน 24 ชั่วโมง

13. อื่น ๆ ( comment ) :

vWF เป็น acute phase reactant สูงขึ้นได้ในภาวะที่มี infection, inflammation