คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Bacteriology : Gram stain
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์

1. การทดสอบ :

Gram stain

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

วินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรีย ประเมินสภาวะการติดเชื้อหรือติดตามผลการรักษา

3. การเตรียมผู้ป่วย ( patient preparation ) :

ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :

สิ่งส่งตรวจที่เก็บในภาชนะปลอดเชื้อ (ดูรายละเอียดในหัวข้อการเก็บสิ่งส่งตรวจ)

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง ( handling ) :

ดูรายละเอียดในหัวข้อการส่งสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) :

ทุกวันทำการในเวลาราชการ เวลา 8.30 น.- 16.30 น.

7. การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) :

48 ชั่วโมง (นับจากที่ได้รับสิ่งส่งตรวจ)

8. การรายงานผล :

รายงานผลเป็น No bacteria seen หรือกลุ่มของเชื้อที่พบ แยกตามการติดสี (Gram positive หรือ Gram negative) รูปร่าง การเรียงตัวของเชื้อ และบอกปริมาณของเชื้อที่พบ

9. ค่าตรวจ (charge) :

75 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการวิเคราะห์ (methodology) :

ย้อมสิ่งส่งตรวจด้วยสี Gram stain

11. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :

ไม่มี

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (time limit for requesting additional test) :

ภายใน 1 วันทำการ

13. การเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการวิเคราะห์ :

- สิ่งส่งตรวจที่เก็บจาก Sterile site เก็บอย่างน้อย 7 วัน

- สิ่งส่งตรวจที่เก็บจาก Non-sterile site เก็บอย่างน้อย 1 วัน

14. อื่น ๆ ( comment ) :

ไม่มี