คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

CSF Gram stain
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

1. การทดสอบ :

CSF Gram stain

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

CNS infection จากเชื้อ bacteria

3. การเตรียมผู้ป่วย ( patient preparation ) :

ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ ( specimen ) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ ( collection medium ) :

น้ำไขสันหลัง ประมาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ขวดปลอดเชื้อ

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง ( handling ) :

ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) :

ในวันเวลาราชการ ภายในเวลา 15.00 น.

7. การประกันเวลาการทดสอบ ( TAT ) :

ภายใน 2 ชั่วโมง ภายหลังรับสิ่งส่งตรวจ

8. การรายงานผล :

รายงานผลการติดสีและรูปร่างของเชื้อ ซึ่งปกติจะไม่พบเชื้อ bacteria ใด ๆ ในน้ำไขสันหลัง

9. ค่าตรวจ (charge) :

75 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการวิเคราะห์ (methodology) :

1. Slide preparation : Cytocentrifuge

2. Gram staining

11. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :

ไม่มี

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (time limit for requesting additional test) :

ในเวลาราชการ ไม่ควรเกิน 15.00 น.

13. อื่น ๆ ( comment ) :

ไม่มี