พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศ

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดย นพ.กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นพ.ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดย นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข