ศิริราชจัดอบรมบุคลากร พัฒนาทักษะการผลิตสื่อสุขภาพให้ง่ายต่อการเข้าใจ

        เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.15 น. รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อด้านสุขภาพให้ง่ายต่อการเข้าใจ ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าทีด้านสุขภาพ สามารถผลิตสื่อความรู้ด้านสุขภาพที่ง่ายต่อการเข้าใจเผยแพร่สู่ประชาชน นำไปสู่การสร้าง ความเข้าใจที่แตกฉาน และนำข้อมูลไปปฏิบัติได้ นับเป็นการเพิ่มพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข เรื่องการปฎิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ

        ทั้งนี้ พบว่ามีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน จากหลายสาขาอาชีพ เช่น พยาบาล เภสัชกร นักสุขศึกษา นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นต้น กิจกรรมประกอบไปด้วย

        • การอบรมหัวข้อ “การสร้างเนื้อหาสื่อด้านสุขภาพ ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย” วิทยากร โดย ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        • การอบรมหัวข้อ “การออกแบบสื่อด้านสุขภาพ ให้ง่ายต่อการเข้าใจ” วิทยากร โดย ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

        งานสร้างเสริมสุขภาพ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ มา ณ โอกาสนี้

        ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้

        • สไลด์เรื่อง การออกแบบสื่อด้านสุขภาพให้ง่ายต่อการเข้าใจ >>คลิก

        • แผ่นพับเรื่อง การสร้างเนื้อหาสื่อด้านสุขภาพ ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  >>คลิก

        • แผ่นพับเรื่อง การออกแบบสื่อด้านสุขภาพ ให้ง่ายต่อการเข้าใจ >>คลิก