สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

        เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 157 (3/2561) โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ  และข้าราชการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ  รับเสด็จ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

        เมื่อเสด็จ ฯ ถึงหน้าตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช  ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา  คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  ศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์  และนางดารณี พิพัฒนกุลชัย ทูลเกล้า ฯ  ถวายพวงมาลัย  

        จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ฯ  ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ  ทรงคม และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    ภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ  ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ ต่อไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2  

        เมื่อเสด็จ ฯ ถึงตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2  ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์หมู่ ฯ ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ  เข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศิริราชมูลนิธิ   ต่อมานางดารณี พิพัฒนกุลชัย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก จากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม  และเริ่มการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่ 157 (3/2561)  ตามระเบียบวาระการประชุมจบจนเสร็จสิ้นการประชุม ดังนี้

        1. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

        2. รับรองรายงาน การประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่ 156 (2/2561)

        3. เรื่องสืบเนื่อง

        4. เรื่องเพื่อพิจารณา  

        5. เรื่องอื่นๆ

        โดยการประชุมครั้งนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบว่า ศิริราชมูลนิธิได้รับมอบเงินจากทุนการกุศลสมเด็จย่า และทุนการกุศล กว เป็นเงิน 8 ล้านบาท ด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไป  และรายงานผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม -  30 กันยายน 2561)  พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2559-2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,054 ราย รักษาแล้ว จำนวน 676 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการรักษา 400 ราย รวมค่าใช้จ่าย295,643,100 บาท และโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2561-2563  จำนวน 3,221 ราย  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 717,996,500 บาท  ซึ่งได้เริ่มโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ และการพิจารณางบประมาณประจำปี 2562

        ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21  สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์ประธานองค์แรก จากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานต่อมา ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ  โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา อบรม และการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตลอดจนร่วมมือส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา อบรมและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

        ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร.  0 2419 7658-60 หรือ 0 2414 1414 บริจาคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ