หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับหลักสูตร จากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการ AUN-QA สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานฯ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล