รางวัล อาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ประจำปีการศึกษา 2560

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ดีเด่น  “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

        คณะ ฯ ได้รับ “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” จากทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซึ่งบริจาคไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  โดยได้ตั้งจุดประสงค์ของทุน คือ ให้เก็บดอกผลเป็นรางวัลแก่อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวิชาดีเด่น สามารถถ่ายทอดการสอนดี เป็นผู้ตั้งใจสอน ค้นคว้าหาวิธีสอนเพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์ 

        ทั้งนี้คณะ ฯ ได้เริ่มทำการคัดเลือกและมอบรางวัลดังกล่าวแก่อาจารย์ของคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2538 คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีมติเห็นสมควรให้เพิ่มเติมเงินรางวัลในสัดส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” เป็นประจำทุกปีด้วย

        รางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้ทีได้รับรางวัล ดังนี้

         - รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก ได้แก่ ผศ. พญ.อนัญญา  พงษ์ไพบูลย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

        - รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก ได้แก่ ผศ. พญ.สุวนิตย์  ธีระศักดิ์วิชยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

        - รางวัลอาจารย์พิเศษดีเด่น ได้แก่

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

        - รางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ได้แก่ ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์