พิธีเปิดห้องสมุด ชั้น 3 อาคารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

        เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดชั้น 3 อาคารโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ร่วมกับ รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร นางสาวสุกฤตา จงสมจิตต์ หัวหน้างานหอสมุดศิริราช พร้อมผู้เกี่ยวข้อง อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากายอุปกรณ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการยืมและคืนหนังสือให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่อาคารปฏิบัติการสารสนเทศ (พื้นที่เจ้าพระยา 10 ไร่) โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4196711-12