ศิริราชจัดมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

วันนี้ (6 ก.ย. 61) เวลา 08.30 น. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561 "SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน" พร้อมชมนิทรรศการผลงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของทุกภาควิชา/หน่วยงานของศิริราช ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น KM Award Lean R2R Award และ R2R Award โดยมี ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช 

ต่อมา เวลา 11.15 น.ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี เป็นประธานมอบรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ได้แก่  ศ. พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์  รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์ศิริราช และ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561“SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” จัดขึ้นโดยงานพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ และหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะฯ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และโถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G - 3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคร่อมสายงาน/ทีมนำทางคลินิก/ภาควิชาทางปรีคลินิก/สถาน/ฝ่าย/หน่วยงาน และผลงานโครงการติดดาว ประจำปี 2560 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรภายในคณะฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารคณะ/สถาบัน/สำนักของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 โปสเตอร์ผลงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคร่อมสายงาน ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 105 หน่วยงาน ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว KM Award, R2R Award และผลงานวิจัย R2R ที่แล้วเสร็จในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 135 โปสเตอร์

ส่วนที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”, “Siriraj Quality Management towards SMART Organization”,  “Siriraj Smart Hospital”,   “Smile @ Change by Living Innovation: นวัตกรรมการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข”, “Organization Intelligence by Knowledge Management: สู่องค์กรอัจฉริยะด้วยการจัดการความรู้”, “เสริมพลัง สร้างคนทำงาน สู่ Smart people, Smart work”

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล  พิธีมอบรางวัล  “R2R Award 2018” จำนวน 6 รางวัล “KM Award 2018” จำนวน 5 รางวัล  และ รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2560 ประเภทหน่วยงาน (จำนวน 197 รางวัล) ประเภทนวัตกรรม (จำนวน 103 รางวัล) ในวันที่ 7 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช