ศิริราช แนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียน ม.ปลาย

        เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดโครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เพื่อให้อาจารย์แนะแนวได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งระดับประกาศนียบัตรต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่อาจารย์แนะแนว ในการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ได้อย่างถูกต้อง และตัดเลือกเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสมในอนาคต
        จากนั้น  รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ได้บรรยาย แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในภาพรวม แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและวิธีการสอบคัดเลือก และการบรรยายแนะนำหลักสูตรต่างๆ โดยผู้แทนแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
        ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้อาจารย์แนะแนวซักถามข้อสงสัยในช่วง “ท่านถาม - เราตอบ” ทุกปัญหาคาใจ กับรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมทีมหัวหน้าหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ และร่วมชมบู๊ธ (Booth) แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ด้วย