สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 156 (2/2561)  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์  รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ตลอดจนข้าราชการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ  รับเสด็จ
        เมื่อเสด็จ ฯ  ถึงหน้าตึกอำนวยการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร  กัลล์ประวิทธิ์ และนางทิพยา  ถนัดช่าง ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย  จากนั้นเสด็จ ฯ  ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงคม แล้วเสด็จ ฯ  ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงคม 
        จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2  ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์หมู่ ฯ แล้วเสด็จ ฯ เข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ  ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศิริราชมูลนิธิ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 กราบบังคมทูลเบิกรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  กัลล์ประวิทธิ์ กรรมการศิริราชมูลนิธิคนใหม่เข้าเฝ้า ฯ ถวายตัว  จากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมฯ และเริ่มการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 156 (2/2561)
        ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
        1. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
        2. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ
        3. เรื่องสืบเนื่อง
        4. เรื่องเพื่อพิจารณา  
        5. เรื่องอื่นๆ 
        การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2561 (ครึ่งปีแรก เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561)  และเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี พระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2566 ศิริราชมูลนิธิได้เปิดโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ 
        ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษา การค้นคว้าวิจัย และให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช ตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆ ในการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับเป็นองค์ประธานองค์แรก  ต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ  
        ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทุกวันที่  ศิริราชมูลนิธิ 1) ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช และ 2) รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658-60, 0 2414 1414