ศิริราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี อ.พญ.สุชานัน หาญอมรรุ่งเรืองคณาจารย์ นักศึกษาเเพทย์ศิริราช ทุกชั้นปี เเละญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
        ความรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ โดยละเอียดนั้นถือเป็นความรู้ที่สำคัญยิ่งในการเรียนแพทย์ รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์  ซึ่งความรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้นจำเป็นจะต้องได้มาจากการศึกษาร่างกายของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์หรืออาจารย์ใหญ่ นักศึกษาทุกคนรู้สึกสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ที่ได้อุทิศร่างกายของท่าน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชามหกายวิภาคศาสตร์ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
        สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช จึงได้จัดโครงการบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ ซึ่งจะเป็นการย้ำเตือนให้นักศึกษาทั้งหลายตั้งใจเล่าเรียนและปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขที่ดีเพื่อเป็นการสนองพระคุณของอาจารย์ใหญ่สืบต่อไป