กิจกรรม "ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561"

         เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.   ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561” ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  ผศ.นพ.ธารา  วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโงพยาบาลศิริราช ผู้บริหาร บุคลากรศิริราช และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนโดยรอบรพ.ศิริราช ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช
 
        งาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะ ฯ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมจัดกิจกรรมในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี โดในปีนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ, ความปลอดภัยภายใน รพ.ศิริราช, การรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล, ขวดแลกไข่, การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร, การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ และการสาธิตการพับดอกไม้จากเศษกระดาษ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้ระหว่าง 4 – 8 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช