พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559 และ 2560

        เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2559 และ 2560  โดยมี ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดี และ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี เป็นผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะฯ ณ ห้องประชุมตรีเพ็ขร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15  โรงพยาบาลศิริราช
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาให้สร้างเมื่อ พ.ศ.2534 สําหรับพระราชทานแก่ผู้กระทําความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควร กล่าวคือ บุคคลสัญชาติไทยที่ได้กระทําความดีความชอบซึ่งยังมีชีวิตอยู่และเป็นผู้ที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน เช่น การบริจาคทรัพย์สินให้แก่วัด บริจาคที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บภ.) ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)  ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะฯ ในปี 2559 ทั้งสิ้น 98 ราย และ ในปี 2560 ทั้งสิ้น 210 ราย เพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความดีความชอบแก่บุคคลที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน เพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลสืบไป