ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติ ในงานครบรอบ ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติ ในงานครบรอบ ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
        ทั้งนี้ มีรายนามผู้ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัล มหิดลทยากร
 
        ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์
 
         
ศ.พิเศษ ดร.พญ.เพ็ญแข  ลิ่มศิลา
 
       
ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา
 
       
ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร
 
       
ผศ.นพ.เอื้อพงศ์  จตุรธำรง
 
 
รางวัล อาจารย์ตัวอย่าง
 
รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี ภาคอายุรศาสตร์
 
รางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯ
 
ผลงาน สูตรอาหารเพราะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
 ดร.ปฐมาวรรณ  ฉิมมา และ น.ส.ปนัดดา  สระทองโน
 
 
ผลงาน อุปกรณ์สำหรับครอบชุดการสอดใส่แร่มะเร็งปากมดลูก 
 ผศ.นพ.พิทยา  ด่านกุลชัย ภาครังสีวิทยา
 
 
รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐
 
กลุ่ม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 นางสาวปราณี  ทองใส ฝ่ายการพยาบาล
 
     
  กลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล  พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ
 
รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร ภาควิชาศัลยศาสตร์
 
 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ประจำปี ๒๕๖๐
กลุ่ม ข้าราชการตำแหน่งระดับปฏบัติการ และ ชำนาญงาน
 
นางจินดา  ศาลากิจ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
       
กลุ่ม ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
นายวรพจน์  พุ่มไม้  ภาควิชาศัลยศาสตร์
 
 
กลุ่ม ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ 
 นางสุรัตน์ วงศ์วอนแสง ภาควิชาศัลยศาสตร์
 
       
กลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ
ผศ.ดร.พญ.พินภัทร  ไตรภัทร ภาควิชาเภสัชวิทยา
 
       
กลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป
นางสาววริศรา  ตุวยานนท์   ฝ่ายการพยาบาล
 
       
กลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป
นายมงคล  โบไธสว  ฝ่ายการพยาบาล