ศิริราชจัดงานวันไตโลก “สตรีไทย ไต Strong”

        วันนี้ (8 มี.ค. 61)  เวลา 08.30 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก “สตรีไทย ไต Strong” โดยมี รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ศ.นพ.เกรียงศักดิ์  วารีแสงทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช
        เพื่อให้สอดคล้องกับสมาคมโรคไตนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีการรณรงค์ในหัวเรื่อง “Kidneys & Women’s Health: Include, Value, Empower” สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอยุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดกิจกรรมงานวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ “สตรีไทย ไต Strong” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไตเสื่อมเรื้อรังในเด็ก โรคไตที่พบบ่อยในผู้หญิง วิธีป้องกันการเกิดโรค  โดยรณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดโรค ภายในงานมีบริการตรวจคัดกรองโรคไตและปัจจัยเสี่ยง  อาทิ ตรวจหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ ระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ตรวจวัดน้ำหนัก องค์ประกอบของร่างกาย พร้อมอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตให้คำปรึกษา จำลองวิธีการฟอกไตทางเลือดและล้างไตทางหน้าท้อง  ปลูกถ่ายไต ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด อีกทั้งกิจกรรมบนเวทีเสวนาให้ความรู้พร้อมไขข้อข้องใจโดยแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  09.30-10.30 น. “โรคเอส แอล อี…โรคไตในสตรี” โดย ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์  อายุรแพทย์โรคไต รศ.พญ.เล็ก  ปริวิสุทธิ์ อายุรแพทย์โรคข้อ อ.พญ.กนกวรุณ  วัฒนนิรันดร์ สูติ-นรีแพทย์  รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรกาญจน์ กุมารแพทย์โรคไต  11.30-12.30 น. สาธิตการทำขนมและไอศครีมสุขภาพครัวคุณกบ โดย  อ.นพ.  สุกิจ รักษาสุข อายุรแพทย์โรคไต 13.30-14.30 น. “โรค อาหาร ยากับสุขภาพไตในผู้หญิง” โดย คุณกัลยา กาลสัมฤทธิ์ นักกำหนดอาหาร เภสัชกรธีรดา สุสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ                                                                    
        ภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย นอกจากส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง และอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อโรคดำเนินสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ดังนั้นการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสม   จึงมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยิ่ง