ศิริราชร่วมรำลึก ๔๙ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี ม.มหิดล

        เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนที่ 2คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรศิริราช นำพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส ๔๙ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
        
        มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง ๑๓๐ ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๑ พัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๓ และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๖ ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ๒๕๑๒ และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัย ขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบเช่นในปัจจุบัน