ศิริราช - SCB ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ “Siriraj Smart Hospital ”

        เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการผู้บริหารสูงสุด Retail Products และ Retail Payments ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาระบบ “Siriraj Smart Hospital ” โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ดร.เมธินี จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารคณะ ฯ และผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย  ณ ห้องประชุมสิริธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 รพ.ศิริราช