ศิริราชร่วมกิจกรรม "กองทัพเรือจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

        เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.พญ.เบญจาภา  เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงบุคลากร และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์อาสาสมัครศิริราช ภายใต้การดำเนินงานของงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดในกิจกรรม “กองทัพเรือจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมการขุดลอกคูคลอง ทำความสะอาด ทาสี และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองบางขุนนนท์ ด้านหลังสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย ดำเนินการโดยฐานทัพเรือกรุงเทพ การประปานครหลวง สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ประชาชนจิตอาสา โดยคณะฯสนับสนุนทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอาสาสมัครโดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช ซึ่งทางคณะฯขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การตอบรับและร่วมแรงร่วมใจทำให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดี