ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยือนศิริราช พร้อมแสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัลอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

        วันนี้ (30 ม.ค. 61) เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ในโอกาสมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในฐานะหน่วยงานที่ริเริ่มรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล ณ รพ.ศิริราช
        ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประกอบด้วย สาขาการแพทย์  นายแพทย์อีริค ดี. กรีน (Eric D. Green)   และ สาขาการสาธารณสุข  ได้แก่ ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สัน จูเนียร์ (Prof. Porter W. Anderson, Jr.) นายแพทย์จอห์น บี. รอบบินส์  (Dr. John B. Robbins) แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน (Dr.Rachel Schneerson) และศาสตราจารย์นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม (Prof.Mathuram  Santosham)  
        สำหรับกำหนดการเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เริ่มด้วย
        เวลา 09.30 น.  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ  เดินทางมาถึงโรงพยาบาลศิริราช   จากนั้นไปถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรี  นครินทราบรมราชชนนี พระบรมฉายาลักษณ์ และพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ภายในรวบรวมเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และสิ่งของส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยาก ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2  
        จากนั้นเวลา 10.45 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และเกริ่นนำในผลงานของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ  จากนั้นนายแพทย์อีริค ดี. กรีน ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สัน จูเนียร์ (Prof. Porter W. Anderson, Jr.) นายแพทย์จอห์น บี. รอบบินส์ (Dr. John  B. Robbins) แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน (Dr. Rachel  Schneerson) ศาสตราจารย์นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม  (Prof. Mathuram  Santosham) พบสื่อมวลชน (Meet the Press) โดยกล่าวถึง ผลงานที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทเวลาศึกษาวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ความรู้สึกที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่จะนำมาต่อยอด หรือเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไทย อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจแก่แพทย์รุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2
        ต่อมาเวลา 11.45  น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ทั้ง 5 ท่าน ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2
สำหรับ ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ แสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัล เริ่มจาก สาขาการแพทย์  โครงการจีโนมมนุษย์ นำเสนอโดยผู้แทนกลุ่มนายแพทย์อีริค ดี. กรีน  สาขาการสาธารณสุข นำเสนอโดยผู้แทนกลุ่ม แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน และศาสตราจารย์ นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม โดยมี คณาจารย์ แพทย์ นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมราชปนัดดา สิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
        รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ  เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ด้านการแพทย์ 1 รางวัล  และการสาธารณสุข  1 รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา  แต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล  100,000  เหรียญสหรัฐ
        การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์  พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง