การบินไทย ร่วมกับ ศิริราช จัดโครงการบริจาคไมล์ “ไมล์ปันสุข” เพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

        บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส มาร่วมกันสร้างความดีด้วยการบริจาคไมล์สะสม ในโครงการบริจาคไมล์ “ไมล์ปันสุข” เพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ทางเว็บไซต์ thaiairways.com/rop ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561
        ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 130 ปี  โรงพยาบาลศิริราชให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่โรคขั้นพื้นฐานไปจนถึงโรคที่ซับซ้อน รักษายากแก่ทุกชนชั้น โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาส ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากยอดปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอกกว่า 3 ล้านรายต่อปี และผู้ป่วยในอีกประมาณ 87,000 คน จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมุ่งหาแนวทางที่จะรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และให้ได้รับโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้วยความเท่าเทียมกัน จึงเป็นที่มาของโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ทั้งนี้ ทรงพระกรุณา   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” นับเป็นอาคารสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม อันเป็นมงคลแก่โรงพยาบาลศิริราชและประชาชนชาวไทย ด้วยความห่วงใยในพสกนิกรผู้เจ็บป่วยและต้องการที่พึ่งพิง
        อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเก่าที่มีอายุใช้งานยาวนานมากว่า 50 ปี  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วย และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ เป็นอาคารสูง 25 ชั้น ใช้งบก่อสร้างประมาณ  5,000 ล้านบาท  โดยได้รับงบประมาณ  2,000 ล้านบาท  ซึ่งยังไม่รวมถึงงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกประมาณ 1,800 ล้านบาท   มีจำนวนเตียงผู้ป่วยสามัญ 376 เตียง หอผู้ป่วยวิกฤต 62 ห้อง โดยไม่มีห้องพิเศษ มีศูนย์ความเป็นเลิศ14 ศูนย์ รวมทั้งหน่วยตรวจต่างๆ  อาทิ ผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ประสาทวิทยา โรคไต โรคด้านจิตเวช ด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา เป็นต้น ในแต่ละศูนย์ ทุกหน่วยตรวจ และหอผู้ป่วยต่างๆ เหล่านั้นต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการตรวจพิเศษเฉพาะทางต่าง ๆ       
        เมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 ราย/ปี ผู้ป่วยใน  20,000 ราย/ปี  โดยจะเป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัย ครบวงจร ตลอดจนรองรับการบริการที่ขยายตัวต่อไปในอนาคต  โดยที่ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารไปจนถึงชั้นที่ 7 คาดว่า เดือนสิงหาคมนี้ จะเปิดบริการได้ 3-4 ชั้นล่าง จะช่วยลดความแออัดในตึกผู้ป่วยนอกในขณะนี้ และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในกลางปี 2562     
        นางอุษณีย์  แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเริ่มต้นจากการมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ เมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที พร้อมทั้งต้องการเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ จึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการบริจาคไมล์ “ไมล์ปันสุข” ขึ้น โดยขอเรียนเชิญสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส กว่า 3.5 ล้านคน มาร่วมกันสร้างความดีด้วยการบริจาคไมล์สะสม เพื่อเปลี่ยนเป็นบัตรโดยสารของการบินไทยในเส้นทางต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำไปจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ต่อไป นับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)   ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมอันมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม 
        และในโอกาสนี้ การบินไทยจะร่วมแบ่งปันความสุขที่ยั่งยืน โดยสมทบทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้านค่าธรรมเนียมจากการออกบัตรโดยสาร และสำหรับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ผู้มีจิตศรัทธาสามารถ เข้าร่วมบริจาคไมล์สะสมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ อีกมากมายด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเข้าสู่ระบบบริการสมาชิกออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaiairways.com/rop โดยใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสประจำตัวหรือ PIN code ของท่าน จากนั้นคลิกบริการอื่นๆ และเลือกบริจาคไมล์สะสม เริ่มต้นที่ 300 ไมล์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561
        ด้าน รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์    ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงโครงการไมล์ปันสุขฯ ว่า เมื่อสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส  บริจาคจำนวนไมล์แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว ทางบริษัทฯ  จะแปลงไมล์เป็นตั๋วเครื่องบินตามโซนประเทศต่าง ๆ แล้วส่งมอบตั๋วเครื่องบินให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไปเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะเดินทางต่างประเทศโดยผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ www.si.mahidol.ac.th  นอกจากผู้บริจาคจะได้รับตั๋วเครื่องบินแล้ว ยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษี  และมาแต่งตั้งเป็นผู้อุปการะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วย กิจกรรมอันดีงามที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะส่งผลให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งท่านผู้ใจบุญสามารถติดต่อร่วมโครงการบริจาคไมล์ “ไมล์ปันสุข” ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7646-8, 0 2419 7656