รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560

        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560 โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 
        1. นายธวัชชัย เกิดน้อย งานรักษาความปลอดภัย
        2. นางพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์     งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
        3. นางดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ     ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
        4. นางสาวกฤติมา คลี่ฉายา     งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์