คณบดี ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบประชาคมศิริราช

        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน คณบดี ผู้บริหาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบประชาคมศิริราช โดยมี ทีมผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมฟังการดำเสนอ ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2561 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G 

        ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานใน2ปีที่ผ่านมา ในการได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ การรับรอง  Advanced HA  และ JCI 2017, รางวัล Best CRC Award 2017, รางวัล Best EC/IRB Award 2017, รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 2016,  รางวัล Thailand Lean Award ระดับ Golden 2015 และ คุณสนธิกับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 ซึ่งจากการผ่านการรับรองมาตรฐาน และรางวัลต่าง ๆ ในทุก ๆ ระดับ ศิริราชถือเป็นสถาบันหนึ่งที่มีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาและทัดเทียมกับนานาชาติในทุกด้าน

        ในส่วนการดำเนินการด้านการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนจนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ การศึกษาระดับก่อนปริญญา ได้แก่ แพทยศาสตร์ศึกษา : WFME(BME) และ กายอุปกรณ์ศาสตร์ :ISPO, การศึกษาระดับหลังปริญญา ได้แก่ WFME (PGE- วิสัญญีวิทยา ศัลยศาสตร์) และ Dual/joint Doctorate Degree
 
         ด้านการวิจัย คณะ ฯ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ โดยการลงนามความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการรักษาพยาบาล และการได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการผลิตงานวิจัย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ในอาเซียน

        และในปี 2561 คณะ ฯ จะมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนวัตกรรม ผลงานวิจัย งานวิชาการ การบริการรักษา และระบบการสัญจรภายในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศไทย ดังนี้
        - ผลักดันด้านวิชาการ ด้านวิจัย
        - ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล
        - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Resource ของโรงพยาบาลที่สำคัญคือพื้นที่เตียง/ห้องผู้ป่วย
        - เร่งดำเนินการให้ศิริราชเป็นพื้นที่ที่สามารถขึ้นตึกสูง (พื้นที่สีน้ำเงิน)
        - ดำเนินการให้มีการประสานงานกันระหว่างศิริราชกับศูนย์การแพทย์ ฯ ในพันธกิจทั้ง3ด้าน
        - Sky Walk, อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
        - ศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุ สมุทรสาคร

        โอกาสนี้ คณบดีได้มอบของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ให้แก่ผู้แทนทุกภาควิชา/หน่วยงาน ของคณะ ฯ ด้วย